Kongres RAŚ 2023

Drodzy Delegaci.

Zarząd Ruchu Autonomii Śląska ma zaszczyt zaprosić na Zwyczajny Kongres Ruchu Autonomii Śląska ,który odbędzie się w dniu 30.09.2023 o godz.9.30 w Domu Kultury w Gostyni, 43-176 Gostyń, ul.Pszczyńska 366.

W przypadku braku kworum wyznaczamy II termin Zwyczajnego Kongresu, w tym samym dniu i miejscu , o godz.10.00.

Porządek obrad Kongresu Ruchu Autonomii Śląska

1. Otwarcie obrad, powitanie członków RAŚ i gości przez Przewodniczącego Ruchu.

2. Wystąpienia gości.

3 .Powołanie Przewodniczącego obrad.

4 .Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad

5 .Powołanie:

– Sekretarza,

– komisji mandatowo – wyborczej,

– komisji uchwał i wniosków

6. Sprawozdanie komisji mandatowo-wyborczej i stwierdzenie prawomocności obrad (przewodniczący komisji mandatowo-wyborczej).

7; Sprawozdanie Przewodniczącego Ruchu z działalności za okres kadencji.

8 Sprawozdanie finansowe za okres kadencji, omówienie wyników (Skarbnik).

9 Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności za okres kadencji.

10 Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

11 Dyskusja nad sprawozdaniami.

12 Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Ruchu.

13 Przedstawienie przez Zarząd propozycji zmian statutu i głosowanie uchwał w sprawie zmian Statutu Ruchu Autonomii Śląska oraz uchwalenie tekstu jednolitego statutu.

14 Dyskusja programowa – zgłaszanie projektów uchwał, wniosków, uwag, propozycji.

15 Wybór władz Ruchu (część 1):

a) przedstawienie i zatwierdzenie Regulaminu wyborczego,

b) ustalenie liczebności poszczególnych władz Ruchu,

c) zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Przewodniczącego Ruchu oraz dyskusja,

d) wybór Przewodniczącego Ruchu,

e) kontynuacja dyskusji programowej,

f) ogłoszenie wyników wyborów na Przewodniczącego RAŚ.

16. Wybór władz Ruchu (część 2):

a) zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Rady Naczelnej oraz dyskusja,

b) wybór Rady Naczelnej,

c) kontynuacja dyskusji programowej,

d) ogłoszenie wyników wyborów do Rady Naczelnej,

e) kontynuacja dyskusji programowej,

f) wybór Zarządu (wyboru dokonuje Rada Naczelna),

g) zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Komisji Rewizyjnej oraz dyskusja,

h) wybór Komisji Rewizyjnej,

i) kontynuacja dyskusji programowej,

j) ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej,

k) zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Sądu Koleżeńskiego oraz dyskusja,

l) wybór Sądu Koleżeńskiego,

m) kontynuacja dyskusji programowej,

n) ogłoszenie wyników wyborów do Sądu Koleżeńskiego.

16. Wolne wnioski.

17 .Wystąpienie Komisji Wniosków i Uchwał.

18. Przyjęcie uchwał programowych Kongresu.

19. Zamknięcie obrad.

Informacja dla Członków, Beneficjentów oraz osób Uprawnionych do udziału w Kongresie Ruchu Autonomii Śląska.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Kongresu jest Ruch Autonomii Śląska adres 40-209 Katowice ul.ks.Norberta Bończyka 9/4 w dalszej części zwane „RAŚ”.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w Kongresie, udokumentowania prawidłowości przebiegu Kongresu oraz podjętych uchwał w szczególności sporządzenie protokołu oraz list obecności.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty przetwarzające dane w imieniu RAŚ zaangażowane w proces organizacji, obsługi i przebiegu Walnego Zgromadzenia oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia Kongresu.

5. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w RAŚ zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej w zakładce RODO. “. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: biuro@autonomia.pl lub pocztą na adres siedziby RAŚ.