§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Ruch Autonomii Śląska, w dalszych postanowieniach Statutu zwane „Ruchem”.

§ 2
Ruch działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
Ruch dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4
1. Ruch posiada osobowość prawną i został zawiązany na czas nieograniczony.
2. Ruch działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowa-rzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
3. Ruch działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5
1. Ruch wspiera działania na rzecz autonomii regionów Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Działania Ruchu na rzecz autonomii Śląska nie zmierzają do zmiany granic państwowych.

§ 6
Ruch może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń o podobnych celach lub podobnym zakresie działania.

§ 7
1. Ruch posiada własne godło – orzeł górnośląski – złoty na błękitnym tle.
2. Ruch używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących
w tym zakresie przepisów.
3. Symbolem Ruchu jest wizerunek jaskółki w locie, na tle żółtego słońca i błękitnego nieba.
4. Ruch może używać sztandaru, logo i odznaki organizacyjnej, legitymacji członkowskich oraz pieczęci okrągłej i podłużnej z nazwą i adresem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Wzory i zasady używania symboli Ruchu określi Rada Naczelna w regulaminach.

§ 8
1. Działalność Ruchu oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.
2. Ruch dla realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników.

§ 9
Ruch może prowadzić działalność gospodarczą, jednakże służącą wyłącznie realizacji jego celów statutowych i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 10
Dochód z działalności Ruchu w całości przeznaczony jest na jego działalność statutową.

§ 11
Siedziba Ruchu mieści się w Katowicach.

ROZDZIAŁ II. CELE, ŚRODKI I METODY DZIAŁANIA

§ 12
Cele Ruchu Autonomii Śląska:
a) uzyskanie przez Śląsk autonomii w ramach dojrzałej decentralizacji Rzeczypospolitej Polskiej,
b) pogłębianie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Śląska i innych regionów Rzeczypospolitej Polskiej,
c) kształtowanie i rozwijanie wśród ludności Śląska aktywnej postawy obywatelskiej,
d) współuczestniczenie w integracji wszystkich zamieszkujących Śląsk, bez względu na opcje etniczne,
e) podejmowanie aktywnych działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz spuścizny materialnej i duchowej przodków,
f) upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
g) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
h) utrzymywanie z śląską diasporą kontaktów kulturowych i ekonomicznych oraz podtrzymywanie wśród niej więzi emocjonalnych ze stronami ojczystymi,
i) promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku Śląska,
j) promowanie różnorodności językowej i mowy śląskiej.

§ 13
Ruch swe cele realizuje poprzez:
a) organizowanie i aktywny udział członków Ruchu we wszelkich spotkaniach, uroczy-stościach, imprezach na terenie kraju i poza jego granicami,
b) prowadzenie i wspieranie działalności kulturalno-oświatowej, naukowej, wydawniczej, popularyzatorskiej i innej.
c) planowanie i organizowanie działań członków Ruchu na rzecz społeczności lokalnej,
d) współpracę i wzajemną pomoc członków Ruchu,
e) prowadzenie działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej, mającej na celu inte-grację członków Ruchu,
f) pracę z młodzieżą,
g) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
h) propagowanie autonomii, regionalizmu i samorządności,
i) aktywne uczestnictwo w realizacji programów lokalnych, wojewódzkich i krajowych
w sferach nauki, kultury, sportu, historii i ochrony zabytków,
j) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz podejmo-wanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla rozwoju kultury, ochrony za-bytków, sportu, rekreacji i turystyki,
k) współpracę i wymianę doświadczeń z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podob-nych celach działania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami,
l) promowanie swojej działalności w środkach społecznego komunikowania,
m) organizowanie lub udział w międzynarodowych, międzyregionalnych konferencjach, seminariach, sympozjach tematycznych w zakresie prowadzonej działalności,
n) pozyskiwanie środków finansowych koniecznych do prowadzenia działalności statu-towej.

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE RUCHU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 14
1. Ruch tworzą:
a) członkowie – kandydaci,
b) członkowie zwyczajni,
c) członkowie wspierający,
d) członkowie honorowi.
2. Członkiem zwyczajnym lub kandydatem może być osoba fizyczna, która posiada obywa-telstwo polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Ruchu.

§ 15
1. Członkiem wspierającym Ruchu może zostać osoba prawna lub fizyczna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Ruchu.
2. Decyzję o przyjęciu na członka wspierającego podejmuje:
a) osób prawnych Zarząd Ruchu,
b) osób fizycznych Zarząd Koła.
3. Osoba prawna krajowa lub zagraniczna może zostać jedynie członkiem wspierającym Ru-chu.

§ 16
1. Członkiem honorowym Ruchu może zostać osoba, która zasłużyła się dla rozwoju Ruchu
i Śląska.
2. Godność tę nadaje Kongres na wniosek Zarządu Ruchu.

§ 17
Członkiem – kandydatem staje się osoba, która:
a) złożyła pisemną deklarację członkowską do Zarządu Ruchu lub odpowiedniego Zarządu Koła,
b) wskazała Koło do którego chce przynależeć,
c) uiściła kwotę wpisowego w wysokości ustalonej przez Radę Naczelną.

§ 18
Członkowie – kandydaci posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

§ 19
1. Członek – kandydat uzyskuje status członka zwyczajnego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia uzyskania statusu członka – kandydata oraz:
a) przedstawieniu pisemnego poparcia przez trzech członków Ruchu,
b) podjęciu uchwały przez Zarząd Ruchu lub Zarząd Koła w przedmiocie nadania statusu członka zwyczajnego – na wniosek członka – kandydata.
2. Na wniosek Zarządu Koła, Zarząd Ruchu może skrócić okres karencji do 6 miesięcy.
3. Od uchwały Zarządu Ruchu lub Zarządu Koła w sprawie nieprzyjęcia w poczet członków zwyczajnych Ruchu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego.

§ 20
1. Jeśli w czasie wymaganego okresu próbnego kandydat nie wywiązuje się z obowiązków statutowych, decyzją Zarządu Koła lub Zarządu Ruchu zostaje wykluczony z grona członków – kandydatów.
2. Jeśli wykluczony kandydat wyrazi chęć ponownego wstąpienia do Ruchu, po raz drugi od-bywa okres karencji określony Statutem.

§ 21
Status członka wspierającego uzyskuje się:
a) po złożeniu do Zarządu Ruchu lub Zarządu Koła pisemnej deklaracji określającej spo-sób i formę pomocy – wsparcia,
b) na podstawie uchwały Zarządu Ruchu lub Zarządu Koła o przyjęciu w poczet człon-ków wspierających Ruchu.

§ 22
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) uczestniczenia w Kongresie lub Walnym Zebraniu władz terenowych z głosem stano-wiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
b) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Ruchu,
c) uzyskiwania od władz Ruchu informacji o bieżącej działalności i zamierzeniach Ruchu,
d) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Ruchu,
e) otrzymywania od wszystkich pomocy oraz poparcia w zakresie realizacji jego zadań statutowych,
f) używania godła, logo i barw Ruchu.

§ 23
Członkowie zwyczajni i członkowie – kandydaci mają obowiązek:
a) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Ruchu,
b) dbania o dobre imię Ruchu,
c) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Ruchu,
d) uczestniczenia w realizacji zadań programowych Ruchu,
e) regularnego opłacania składki członkowskiej.

§ 24
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wy-borczego, lecz mają prawo brać udział z głosem doradczym w pracach władz Ruchu.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
3. Członkowie wspierający i honorowi poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwy-czajni.

§ 25
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu lub Zarządu Koła,
b) wykluczenia przez Zarząd Ruchu:
– z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Ruchu,
– z powodu notorycznego uchylania się od udziału w pracach Ruchu,
– z powodu niepłacenia składek przez okres roku,
c) orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
e) śmierci członka Ruchu,
f) rozwiązania Ruchu.
2. Wykluczenie członka następuje uchwałą danego Zarządu, bezwzględną większością gło-sów, przy obecności co najmniej połowy składu tego Zarządu.
3. Od uchwały Zarządu Ruchu lub Zarządu Koła w sprawie pozbawienia członkostwa Ruchu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego, a w dalszej kolejności do Kongresu. Uchwała Kongresu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE

Dział I.Postanowienia ogólne

§ 26
1. Władzami Ruchu są:
a) Kongres,
b) Rada Naczelna,
c) Zarząd Ruchu,
d) Komisja Rewizyjna,
e) Sąd Koleżeński.
2. Władzami w Kołach i Zarządach terenowych są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 27
1. Kadencja władz wybieralnych Ruchu trwa 4 lata.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym, jeżeli nie zostanie zgłoszony wniosek
o wprowadzenie tajności głosowania, bezwzględną większością głosów.
3. Członkowie władz pełnią swą funkcje społecznie.

§ 28
1. Uchwały władz Ruchu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z wyłączeniami określonymi w niniejszym Statucie.
2. W razie równego rozkładu głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania, z wyłącze-niem obrad Kongresu.

§ 29
W przypadku, gdy skład władz Ruchu z wyjątkiem Zarządu Ruchu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji jego uzupełnienie może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu.

Dział II. Kongres

§ 30
1. Kongres jest najwyższą władzą Ruchu.
2. W Kongresie biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – delegaci wybrani spośród członków w Kołach,
b) z głosem doradczym – członkowie kandydaci, członkowie zwyczajni, członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Delegaci na Kongres wybierani są przez Walne Zebrania Kół zwykłą większością głosów.
4. Ilość delegatów ustalona zostaje w oparciu o liczbę członków zwyczajnych z opłaconymi składkami zrzeszonych w kole, według stanu na koniec roku poprzedzającego zwołanie Kon-gresu,
a) ilość delegatów jest wybierana proporcjonalnie do ilości członków Koła, czas trwania kadencji delegatów wynosi 4 lata od dnia wyboru,
b) skład delegatów na Kongres Nadzwyczajny uzupełnia się w zależności od zmian w ilo-ści członków Koła oraz zmiany ilości Kół,
c) szczegóły wyboru delegatów ustala Rada Naczelna.
5. W przypadku gdy liczba członków Ruchu jest mniejsza od stu, kompetencje Kongresu przejmuje Walne Zebranie Członków.
6. Do Walnego Zebrania członków stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Kongre-sie.
7. Kongres może być zwyczajny i nadzwyczajny.
8. Kongres zwyczajny jest zwoływany raz na 4 lata przez Radę Naczelną.
9. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków po-przez publikację na stronie internetowej Ruchu, co najmniej na 21 dni przed terminem Kon-gresu.
10. Kongres Nadzwyczajny może się odbyć w każdym czasie. Zwołuje go Rada Naczelna na 30 dni przed planowanym terminem na wniosek:
a) własny,
b) Zarządu Ruchu,
c) Komisji Rewizyjnej,
d) co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Ruchu,
e) co najmniej 1/3 liczby kół.
11.Wnosząc o zwołanie Kongresu Nadzwyczajnego wnioskodawcy przedstawiają porządek obrad. W chwili zwołania Kongresu Nadzwyczajnego proponowany porządek staje się obo-wiązującym porządkiem obrad i nie może zostać zmieniony.

§ 31
Uchwały Kongresu zapadają w głosowaniu jawnym – o ile Kongres nie postanowi inaczej – zwykłą większością głosów:
a) dla prawomocności uchwał w pierwszym terminie wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności połowy członków uprawnionych,
b) w drugim terminie – 30 minut później – wymagana jest zwykła większość głosów, nie-zależnie od ilości obecnych delegatów.

§ 32
1. Do kompetencji Kongresu należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Ruchu,
b) uchwalanie Statutu oraz zmian Statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Ruchu,
d) uchwalanie regulaminu wyborczego do władz Ruchu,
e) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Ruchu,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub władze Ruchu,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Naczelnej, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Ruchu i przeznaczeniu jego majątku,
k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
2. Uchwalenie lub zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów Kongresu przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania delegatów.
3. Uchwały w przedmiocie odwołania członków władz Ruchu wymagają bezwzględnej więk-szości głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania dele-gatów.
4. Jeżeli Kongres nie udzieli absolutorium Zarządowi, wybory nowego składu Zarządu muszą odbyć się na tym samym Kongresie.

Dział III. Rada Naczelna

§ 33
Radę Naczelną Ruchu Autonomii Śląska tworzą:
a) Przewodniczący Ruchu,
b) członkowie Rady Naczelnej, wybierani przez Kongres w ilości od 15 do 22 osób,
c) przewodniczący Zarządów Okręgowych i Regionalnych.

§ 34
1. Pracami Rady Naczelnej kieruje Przewodniczący Ruchu, w przypadku jego nieobecności obowiązki przejmuje jeden z wiceprzewodniczących Zarządu.
2. Rada Naczelna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3. Rada Naczelna spotyka się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. W pracach Rady Naczelnej biorą udział z głosem doradczym przewodniczący Zarządów Kół, Zarządów Gminnych i Zarządów Powiatowych.

§ 35
Do kompetencji Rady Naczelnej należy:
a) określanie i bieżąca weryfikacja programu działania,
b) przygotowywanie i aktualizacja koncepcji rozwoju,
c) decyzja o zrzeszaniu w innych organizacjach o podobnych jak Ruch celach,
d) wybór Zarządu Ruchu,
e) ocena działalności Zarządu Ruchu,
f) zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych władz Ruchu,
g) uchwalanie planu finansowego,
h) zatwierdzanie regulaminów pracy władz Ruchu, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej,
i) zatwierdzanie regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień,
j) ustalanie zasad prowadzenia gospodarki finansowej Ruchu,
k) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Ruchu,
l) zwoływanie Kongresu,
m) zwoływanie Kongresu Nadzwyczajnego,
n) uchwalenie ordynacji wyborczej dla delegatów na Kongres,
o) powoływanie i rozwiązywanie na wniosek Zarządu Ruchu Kół terenowych,
p) ocena działalności władz terenowych,
q) wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego o zawieszanie w czynnościach władz tereno-wych lub ich uchwał sprzecznych ze Statutem.

§ 36
1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarządu Ruchu lub własny Rada Naczelna może mocą uchwały zawiesić lub odwołać w czynnościach członka Zarządu, z wyjątkiem Przewodniczą-cego Ruchu.
2. Zawieszony lub odwołany członek Zarządu ma prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskie-go.

§ 37
W uzasadnionych przypadkach Rada Naczelna może postanowić o skróceniu kadencji władz terenowych.

§ 38
Uzupełnienie składu Rady Naczelnej w trakcie kadencji, z wyjątkiem Przewodniczącego Ru-chu, może nastąpić w wyniku jej uchwały i nie może przekroczyć 1/3 składu.

Dział IV. Zarząd

§ 39
1. Zarząd Ruchu liczy od 5 do 11 członków i jest wyłaniany w sposób następujący:
a) Przewodniczący Ruchu,
b) pozostali członkowie Zarządu w liczbie od 4 do 10 wybierani są na Kongresie przez wybranych na nim członków Rady Naczelnej, spośród jej składu w czasie trwania tegoż Kongresu.
2. Ponadto Zarząd wybiera na wniosek Przewodniczącego Ruchu: I Wiceprzewodniczącego, II Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
3. Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się w czasie Kongresu w dniu wybrania.
4. Zarząd Ruchu działa w oparciu o regulamin pracy zatwierdzony przez Radę Naczelną.
5. Zarząd Ruchu zbiera się przynajmniej jeden raz w miesiącu.
6. Zarząd Ruchu reprezentuje Ruch na zewnątrz.

§ 40
Na wniosek Zarządu Ruchu Rada Naczelna może w drodze uchwały uzupełnić skład Zarządu Ruchu, z wyjątkiem Przewodniczącego Ruchu, do 1/3 liczby jego składu.

§ 41
Zarząd Ruchu ma obowiązek udzielić odpowiedzi na wnioski, uwagi i postulaty Komisji Re-wizyjnej w terminie do 2 miesięcy od daty ich zgłoszenia.

§ 42
Do kompetencji Zarządu należy:
a) bezpośrednia realizacja celów Ruchu,
b) wykonywanie uchwał Kongresu i Rady Naczelnej,
c) występowanie z wnioskiem zwołania Kongresu Nadzwyczajnego,
d) sporządzanie planów pracy i planów finansowych,
e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Ruchu,
f) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Ruchu,
g) wnioskowanie o powoływanie i rozwiązywanie Kół i Zarządów terenowych,
h) wnioskowanie o skrócenie kadencji władz Kół i Zarządów terenowych,
i) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami,
j) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jej organizacja i prowadzenie,
k) przyznawanie nagród i wyróżnień,
l) przyjmowanie i skreślanie członków,
m) przyjmowanie i zwalnianie pracowników etatowych.

§ 43
1. Dla ważności uchwał Zarządu Ruchu konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym Przewodniczącego Ruchu lub jednego z wiceprzewodniczących.
2. Do ważności uchwał w sprawach:
a) przyjęcia nowych członków Ruchu,
b) oddania do użytkowania pomieszczeń gospodarczych i innych składników bazy mate-rialnej Ruchu,
wymagana jest bezwzględna większość głosów przy obecności 2/3 członków Zarządu.

§ 44
1. Członek Zarządu Ruchu, z wyjątkiem Przewodniczącego Ruchu, może być zawieszony
w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze Statutem.
2. Uchwałę o skierowaniu wniosku do Rady Naczelnej o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów przy obec-ności co najmniej połowy plus jeden członków uprawnionych do głosowania.

Dział V. Komisja Rewizyjna

§ 45
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej stanowią odrębny organ kontroli władz Ruchu i nie pod-legają tym władzom w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Rady Naczelnej, Zarządu Ruchu, Sądu Koleżeńskiego lub Przewodniczącym Koła ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowac-twa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 46
1. Komisja Rewizyjna składa się od 5 do 9 członków wybieranych przez Kongres.
2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o własny regulamin.
4. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością władz Ruchu.
5. Przewodniczący lub upoważniony członek Komisji Rewizyjnej może brać udział z głosem doradczym w pracach Rady Naczelnej oraz Zarządu Ruchu.
6. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji może nastąpić w wyniku jej uchwały i nie może przekroczyć 1/3 składu.

§ 47
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Ruchu,
b) wydawanie zleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składnie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Kongresie Ruchu,
d) stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującej Ra-dzie Naczelnej oraz Zarządowi,
e) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsię-wzięć władz Ruchu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Ruchu,
f) występowanie z żądaniem zwołania Kongresu Nadzwyczajnego, względnie z wnio-skiem o zwołanie posiedzenia Rady Naczelnej lub Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodności z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Ruchu działań władz Ru-chu.

§ 48
1. Do obowiązków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej należy złożenie wniosku do Rady Na-czelnej o zwołanie Kongresu Nadzwyczajnego w terminie 60 dni, o ile stwierdzi nieprawi-dłowości w statutowych działaniach Przewodniczącego Ruchu.
2. Na tak zwołanym Kongresie Nadzwyczajnym przedstawiane są wyniki przeprowadzonej kontroli, jako przyczyna zwołania Kongresu.
3. Po przedstawieniu wyników, Komisja Rewizyjna wnioskuje poddanie pod głosowanie Kongresu wniosku o odwołanie Przewodniczącego.

Dział VI. Sąd Koleżeński

§ 49
1. Sąd Koleżeński składa się od 7 do 9 członków wybieranych przez Kongres.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego, trzech wiceprzewodniczących i Sekretarza.
3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają przy obecności co najmniej czterech członków składu, w tym Przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących.
4. Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin pracy, zatwierdzony przez Radę Naczelną.
5. Sąd Koleżeński powołany jest do:
a) rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Ruchu,
b) rozpatrywania spraw członków i władz Ruchu, związanych z naruszeniem postanowień Statutu oraz uchwał władz Ruchu,
c) rozpatrywania wniosku Rady Naczelnej o zawieszenie w czynnościach władz tereno-wych lub ich uchwał sprzecznych ze Statutem.
6. Przewodniczący lub upoważniony członek Sądu Koleżeńskiego może brać udział z głosem doradczym w pracach Rady Naczelnej oraz Zarządu Ruchu.
7. Uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego w trakcie kadencji może nastąpić w wyniku uchwały Sądu i nie może przekroczyć 1/3 jego składu.

§ 50
1. Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) zawieszenie w prawach członkowskich,
d) wykluczenie z Ruchu.

Dział VII.Koła i władze terenowe

§ 51
1. Władzami w Kołach lub Zarządach terenowych są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 52
1. Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Ruchu dla realizacji celów i zadań Ruchu.
2. Koło liczy co najmniej dziesięciu członków.
3. Zasięg terytorialny Kół odpowiada granicom jednostek samorządu terytorialnego oraz jed-nostek pomocniczych gminy.
4. Decyzję o utworzeniu danego Koła podejmuje Rada Naczelna na wniosek Zarządu Ruchu.

§ 53
1. Koła obligatoryjnie zrzeszają się w Zarządy Gminne, Zarządy Powiatowe, Zarządy Okrę-gowe, Zarządy Regionalne.
2. Przewodniczący Zarządów Okręgowych i Regionalnych wchodzą w skład Rady Naczelnej.
3. W pracach Rady Naczelnej biorą udział z głosem doradczym przewodniczący Zarządów Kół, Zarządów Gminnych i Zarządów Powiatowych.
4. Decyzję o utworzeniu danego Zarządu podejmuje Zarząd Ruchu, na wniosek Kół lub Za-rządów niższego szczebla.
5. Decyzję o utworzeniu Zarządu Regionalnego podejmuje Rada Naczelna na wniosek Zarzą-du Ruchu.

§ 54
1. W akcie powołania Koła lub Zarządu terenowego podaje się jego siedzibę, obszar i zakres działania oraz uprawnienia.
2. Koła i Zarządy terenowe odpowiadają za swoje zobowiązania, a nie odpowiadają za zobo-wiązania Ruchu.

§ 55
1. Uprawnienia władz Koła lub Zarządu terenowego są przeniesieniem zadań Kongresu, Za-rządu Ruchu oraz Komisji Rewizyjnej, dostosowanymi do ich terytorialnego zakresu działań.
2. Wyłącznie do uprawnień Walnego zebrania Kół należy wybór delegatów na Kongres oraz delegatów do władz Zarządów terenowych.
3. Wyłącznie do uprawnień Walnego zebrania Zarządów terenowych należy wybór delegatów do władz Zarządów terenowych wyższego szczebla.

§ 56
Do kompetencji Kół i Zarządów należy, m.in:
a) bezpośrednia realizacja celów i zadań Ruchu,
b) wykonywanie uchwał władz Ruchu,
c) sporządzanie planów pracy i planów finansowych,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Ruchu,
e) organizacją nowych kół terenowych,
f) przyjmowanie nowych członków,
g) reprezentowanie Ruchu wobec władz lokalnych,
h) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami,
i) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jej organizacja i prowadzenie,
j) przyznawanie nagród i wyróżnień.

§ 57
W wyjątkowych przypadkach Rada Naczelna na wniosek Zarząd Ruchu może postanowić
o skróceniu kadencji władz terenowych.

ROZDZIAŁ V. PRZEWODNICZĄCY RUCHU

§ 58
Przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska jest wybierany i odwoływany przez delegatów na Kongres w odrębnym głosowaniu.

§ 59
1. Przewodniczący Ruchu kieruje całą działalnością Ruchu zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Kongresu, Rady Naczelnej i Zarządu Ruchu.
2. W przypadku jego nieobecności obowiązki przejmuje w kolejności I Wiceprzewodniczący lub II Wiceprzewodniczący.
3. W przypadku dłuższej niemożności sprawowania urzędu przez Przewodniczącego, Rada Naczelna spośród członków Zarządu wybierze pełniącego obowiązki Przewodniczącego na czas określony i zwołuje w terminie 60 dni Kongres Nadzwyczajny celem wyboru Przewod-niczącego Ruchu.
4. W przypadku śmierci lub trwałej niemożności sprawowania urzędu, Rada Naczelna na wniosek Zarządu zobowiązana jest w terminie 30 dni zwołać Kongres Nadzwyczajny, celem wyboru Przewodniczącego Ruchu.

ROZDZIAŁ VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 60
1. Członkom Ruchu za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywność na polu krzewienia regionalizmu, nauki, kultury, historii, ochrony zabytków, sportu, turystyki oraz osiągnięcia twórcze i wychowawcze przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody:
a) pochwały ustne lub pisemne,
b) dyplom,
c) odznaki honorowe,
d) nagrody rzeczowe,
e) wyróżnienie otrzymane od władz Ruchu.
2. Warunki przyznawania nagród i wyróżnień określa regulamin nagród i wyróżnień uchwa-lony przez Radę Naczelną.

ROZDZIAŁ VII. MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 61
1. Majątek Ruchu powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej,
d) dochodów z własnej działalności gospodarczej.
2. Ruch prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 62
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie; Przewodniczącego Ruchu, I Wiceprzewodniczącego, II Wiceprzewodni-czącego, Skarbnika lub dwóch upoważnionych w danej sprawie przez Zarząd pozostałych jego członków, jak też dwóch upoważnionych członków Ruchu.
2. Do reprezentowania Ruchu upoważniony jest Przewodniczący Ruchu, I Wiceprzewodni-czący, II Wiceprzewodniczący jednoosobowo bądź dwóch innych upoważnionych członków Zarządu działających łącznie, jak też dwóch upoważnionych członków Ruchu.

§ 63
Ruch nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „ osobami bliskimi”,
b) przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczegól-ności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, władz lub pracowników oraz ich osób bli-skich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

ROZDZIAŁ VIII. ROZWIĄZANIE RUCHU

§ 64
1. Uchwałę o rozwiązaniu Ruchu podejmuje Kongres kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie Ruchu wymaga jednobrzmiących uchwał powziętych na dwóch kolejnych Kongresach, zwołanych w odstępie co najmniej 6 miesięcy.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Ruchu Kongres określa sposób jego likwidacji oraz cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Ruchu.

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 65
1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia skierowane do członków Ruchu mogą być doko-nywane w formie listu poleconego, drogą poczty elektronicznej lub publikacji na stronie in-ternetowej Ruchu.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i innych ustaw oraz obowiązujące akty wykonawcze.

Statut Ruchu Autonomii Śląska został przyjęty na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, jakie odbyło się w historycznej Sali Sejmu Śląskiego w dnia 16 kwietnia 2011 roku.