Statut Organiczny

Podstawą funkcjonowania autonomicznego województwa jest statut organiczny. To akt prawny o randze poniżej konstytucji, ale powyżej niż zwykła ustawa. Statut określa między innymi zadania regionu autonomicznego oraz sposób jego finansowania. Statut uchwalony powinien być przez parlament centralny.

Rozdział VII. Majątek i mienie publiczne

Art. 73.

Mienie publiczne, w szczególności lasy, stawy, nieużytki i wszelkie inne mienie nieruchome, przewidziane do realizacji celów o charakterze regionalnym, znajdujące się na terenie Śląskiego Województwa Autonomicznego będące własnością Skarbu Państwa staje się mieniem województwa autonomicznego, z dniem wejścia w życie Statutu Organicznego.

Art. 74.

Wszelkie nieruchomości znajdujące się na obszarze województwa autonomicznego, których przeznaczenie ma charakter realizacji celów właściwych dla województwa, a które nie mają właścicieli, stają się własnością województwa autonomicznego, z dniem wejścia w życie Statutu Organicznego.

Art. 75.

Władze województwa autonomicznego mogą swobodnie dysponować ww. majątkiem, mając na uwadze przede wszystkim dobro ogółu mieszkańców regionu i interes gospodarczy Śląskiego Województwa Autonomicznego, w sposób i w zakresie uregulowanym przez obowiązujące przepisy prawne.

Art. 76.

Sposób przejęcia mienia opisanego w art. 73 i 74 szczegółowo określa ustawa.