Statut Organiczny

Podstawą funkcjonowania autonomicznego województwa jest statut organiczny. To akt prawny o randze poniżej konstytucji, ale powyżej niż zwykła ustawa. Statut określa między innymi zadania regionu autonomicznego oraz sposób jego finansowania. Statut uchwalony powinien być przez parlament centralny.

Rozdział VI. Porządek publiczny

Art. 68.

Na straży porządku publicznego Śląskiego Województwa Autonomicznego stoi Straż Śląska, zwana dalej Strażą, której szczegółowy zakres kompetencji oraz organizację określa odrębna ustawa.

Art. 69.

Operacyjna właściwość terytorialna Straży Śląskiej obejmuje terytorium Śląskiego Województwa Autonomicznego. Straż Śląska współpracuje z odpowiednimi instytucjami i jednostkami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w województwach graniczących z województwem
autonomicznym.

Art. 70.

Straż Śląska jest jednostką mundurową. Szczegóły dotyczące umundurowania oraz oznakowania jednostek Straży określa ustawa.

Art. 71.

Do kompetencji Straży Śląskiej należy przede wszystkim:

  1. zapewnienie porządku publicznego,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa obywateli,
  3. zapewnienie przestrzegania prawa na terenie województwa autonomicznego oraz
    ściganie sprawców czynów naruszających porządek prawny, z wyłączeniem spraw właściwych dla centralnych jednostek policyjnych,
  4. zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  5. ochrona praw i wolności mieszkańców województwa autonomicznego.

Art. 72.

1. Na czele Straży Śląskiej stoi Komendant.

2. Komendanta Straży Śląskiej powołuje Prezydent Ministrów na wniosek właściwego resortowo ministra.

3. Komendant Straży Śląskiej powołuje powiatowych komendantów straży, którzy są mu podlegli służbowo w zakresie pełnionych przez siebie obowiązków.

4. Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Komendanta Straży Śląskiej oraz komendantów powiatowych określi ustawa.