Statut Organiczny

Podstawą funkcjonowania autonomicznego województwa jest statut organiczny. To akt prawny o randze poniżej konstytucji, ale powyżej niż zwykła ustawa. Statut określa między innymi zadania regionu autonomicznego oraz sposób jego finansowania. Statut uchwalony powinien być przez parlament centralny.

Rozdział V. Instytucje autonomiczne

Podrozdział 1. Sejm Śląski i Senat Śląski

Art. 27.

1. Sejm Śląski składa się z 80 posłów.

2. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

Art. 28.

1. Sejm Śląski wybierany jest na czteroletnią kadencje. Kadencja Sejmu Śląskiego rozpoczyna się z dniem zebrania się Sejmu Śląskiego na pierwsze posiedzenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu Śląskiego następnej kadencji.

2. Wybory do Sejmu Śląskiego zarządza Marszałek Sejmu Śląskiego nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu.

3. Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów.

Art. 29.

1. Czynne prawo wyborcze do Sejmu Śląskiego przysługuje wszystkim obywatelom stale zamieszkałym na terenie Śląskiego Województwa Autonomicznego, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 18 lat.

2. Wybranym do Sejmu Śląskiego może być obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat.

3. Wybraną do Sejmu Śląskiego nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwa umyślne.

Art. 30.

1. Sejm Śląski wybiera ze swojego grona Marszałka i wicemarszałków.

2. Powołanie i odwołanie Marszałka następuje bezwzględną większością głosów w obecności ustawowej liczby posłów.

3. Wicemarszałkowie powoływani i odwoływani są większością głosów w obecności ustawowej liczby posłów.

4. Marszałek przewodniczy pracom Sejmu Śląskiego, strzeże praw Sejmu, reprezentuje Sejm Śląski na zewnątrz.

5. Marszałek, korzystając ze swoich statutowych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe dotyczące:

 1. zarządzania wyborów do Sejmu Śląskiego,
 2. podpisywania ustawy śląskiej,
 3. zarządzenia ogłoszenia ustawy w Śląskim Dzienniku Ustaw,
 4. wniosku do Trybunału Konstytucyjnego,
 5. wniosku do Śląskiego Sądu Administracyjnego,
 6. desygnowania i powoływania Prezydenta Ministrów,
 7. odwoływania ministra, któremu Sejm Śląski wyraził wotum nieufności,
 8. przepisów porządkowych,
 9. powoływania szefa Kancelarii Sejmu Śląskiego,
 10. nadawania statutu Kancelarii Sejmu Śląskiego,
 11. zarządza referendum,
 12. zarządzania drukowania uchwał, druków i sprawozdań scenograficznych.

Art. 31.

1. Posłowie Sejmu Śląskiego są przedstawicielami społeczeństwa regionalnego i nie są związani z instrukcją wyborców.

2. Nie można łączyć funkcji posła do Sejmu Śląskiego z funkcją senatora Sejmu Śląskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Śląskiej Rady Komunikowania Masowego, Śląskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Skarbu Śląskiego, radnego lub posła do Parlamentu Europejskiego. W przypadku wyboru do takiego organu Marszałek Sejmu Śląskiego stwierdza wygaśnięcie mandatu posła Sejmu Śląskiego. Zakaz ten nie dotyczy łączenia funkcji posła z funkcją członka Rządu Śląskiego Województwa Autonomicznego.

3. Mandatu posła nie można również łączyć z funkcją wojewody, sędziego, prokuratora, urzędnika służby cywilnej, żołnierza pozostającego w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusza policji oraz z funkcją pełnioną w konstytucyjnych organach państwowych.

Art. 32.

1. Posłowie za swoją pracę otrzymują diety w wysokości określonej uchwałą Sejmu Śląskiego.

2. Od dnia zaprzysiężenia do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może być zatrzymany, aresztowany, lub pociągnięty do odpowiedzialności w związku z bezpośrednim wypełnianiem swojej funkcji.

Art. 33.

1. Sejm Śląski obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Sejmu Śląskiego są jawne.

3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu Śląskiego zwołuje Wojewódzki Komisarz Wyborczy na dzień przypadający w ciągu 30 dni od wyborów.

4. Zakres kompetencji Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego określa Ustawa.

Art. 34.

Organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powoływania i działalność jego organów określa regulamin Sejmu, uchwalony przez Sejm zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie co najmniej 14 dni po podjęciu uchwały, nie później jednak niż z upływem 60 dni.

Art. 35.

1. Senat Śląski składa się z przedstawicieli subregionów Śląskiego Województwa Autonomicznego, którzy powoływani i odwoływani są przez Zgromadzenia Powiatowe w subregionach.

2. Każdy subregion posiada co najmniej dwa głosy. Subregiony liczące powyżej 400 tyś. mieszkańców posiadają cztery głosy.

3. Subregion może delegować tyle członków ile posiada głosów.

4. Podział na subregiony dokonywany jest z uwzględnieniem więzi historycznych, kulturowych lub gospodarczych.

5. Tryb powoływania i odwoływania senatorów określa ustawa.

Art. 36.

Senat Śląski wybiera ze swojego grona Marszałka Senatu oraz wicemarszałków. Przepis art. 30, ust. 3-4 stosuje się odpowiednio.

Art. 37.

1. Nie można łączyć funkcji senatora do Senatu Śląskiego z funkcją posła Sejmu Śląskiego, posła i senatora na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Rządu Śląskiego, Śląskiej Rady Komunikowania Masowego, Śląskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Skarbu Śląskiego lub posła do Parlamentu Europejskiego. W przypadku wyboru do takiego organu Marszałek Senatu Śląskiego stwierdza wygaśnięcie mandatu senatora Senatu Śląskiego. Zakaz ten nie dotyczy łączenia funkcji senatora z funkcją radnego gminu lub powiatu.

2. Przepis art. 31, ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. Senatorowi przysługuje immunitet zgodny z immunitetem posła na Sejm Śląski.

Art. 38.

Senat uchwala regulamin prac Senatu Śląskiego. Przepis art. 34 stosuje się odpowiednio.

Art. 39.

1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Rządowi Śląskiemu, posłom oraz Senatowi Śląskiemu.

2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie 15 000 obywateli Śląskiego Województwa Autonomicznego mających prawo wybierania do Sejmu Śląskiego. Tryb postępowania w tej sprawie określa
ustawa.

3. Wnioskodawcy przedkładając Sejmowi Śląskiemu projekt ustawy, przedstawiają skutki finansowe jej wykonania.

Art. 40.

1. Sejm Śląski rozpatruje projekt ustawy w dwóch czytaniach.

2. W przypadku projektu ustawy budżetowej oraz Statutu Organicznego projekt ustawy rozpatrywany jest w trzech czytaniach.

3. Prawo wnoszenia poprawek do projektu w trakcie rozpatrywania go przez Sejm przysługuje wnioskodawcy, posłom, Senatowi i Rządowi Śląskiemu. Marszałek Sejmu Śląskiego ma prawo odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która uprzednio nie została przedłożona właściwej komisji.

Art. 41.

Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Statut przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej.

Art. 42.

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Śląsk Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi Śląskiemu.

2. Senat Śląski w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat Śląski w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm.

3. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Art. 43.

1. Po zakończeniu postępowania ustawodawczego Marszałek Sejmu Śląskiego podpisuje ustawę w ciągu 10 dni i zarządza ogłoszenie jej w Śląskim Dzienniku Ustaw.

2. Marszałek Sejmu Śląskiego przed podpisaniem ustawy może zwrócić się z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sprawdzenia zgodności ustawy z Konstytucją. Marszałek nie może odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał zgodną z Konstytucją.

Podrozdział 2. Prezydent ministrów i administracja rządowa

Art. 44.

1. Rząd Śląski składa się z Prezydenta Ministrów i właściwych ministrów resortowych.

2. W skład Rządu Śląskiego mogą być powoływani wiceprezydenci.

3. Prezydent Ministrów i wiceprezydenci mogą pełnić także funkcję ministra.

4. W skład Rządu mogą być ponadto powoływani przewodniczący określonych w ustawach komitetów.

Art. 45.

W zakresie i na zasadach określonych w Statucie i ustawach Rząd Śląski w szczególności:

 • zapewnia wykonanie ustaw,
 • wydaje rozporządzenia,
 • koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
 • chroni interesy Skarbu Śląskiego,
 • uchwala projekt budżetu regionalnego,
 • kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków regionu autonomicznego i sprawozdanie z wykonania budżetu,
 • zapewnia porządek publiczny,
 • określa organizację i tryb swojej pracy.

Art. 46.

Prezydent Ministrów:

 • reprezentuje Śląskie Województwo Autonomiczne, reprezentuje Rząd,
 • kieruje pracami Rządu,
 • wydaje rozporządzenia,
 • zapewnia wykonywanie polityki Rządu i określa sposoby jej wykonywania,
 • koordynuje i kontroluje pracę członków Rządu,
 • sprawuje nadzór nad samorządem lokalnym w granicach i formach określonych w Statucie i ustawach,
 • jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji autonomicznej.

Art. 47.

1. Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej województwa autonomicznego lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezydenta Ministrów. Zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określa ustawa.

2. Minister kierujący działem administracji autonomicznej wydaje rozporządzenia. Rząd, na wniosek Prezydenta Ministrów, może uchylić rozporządzenie lub zarządzenie ministra.

Art. 48.

1. Marszałek Sejmu Śląskiego desygnuje kandydata na Prezydenta Ministrów, który proponuje skład Rządu Śląskiego. Marszałek Sejmu Śląskiego powołuje Prezydenta Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rządu Śląskiego w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniego Rządu i odbiera przysięgę od członków nowo powołanego Rządu Śląskiego.

2. Prezydent Ministrów, w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, przedstawia Sejmowi Śląskiemu program działania Rządu Śląskiego z wnioskiem o udzielenie mu wotum zaufania. Wotum
zaufania Sejm Śląski uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

3. W razie niepowołania Rządu w trybie ust. 1 lub nieudzielenia mu wotum zaufania w trybie ust. 2 Sejm Śląski w ciągu 14 dni od upływu terminów określonych w ust. 1 lub ust. 2 wybiera Prezydenta Ministrów oraz proponowanych przez niego członków Rządu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Marszałek Sejmu Śląskiego powołuje tak wybrany Rząd i odbiera przysięgę od jego członków.

Art. 49.

1. W razie niepowołania Rządu Śląskiego w trybie art. 43 ust. 3 Marszałek Sejmu Śląskiego po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami grup posiadających reprezentację w Sejmie Śląskim desygnuje kandydata na Prezydenta Ministrów. Marszałek Sejmu Śląskiego w ciągu 14 dni powołuje Prezydenta Ministrów i na jego wniosek pozostałych członków Rządu Śląskiego oraz odbiera od nich przysięgę. Sejm Śląski w ciągu 14 dni od dnia powołania Rządu Śląskiego przez Marszałka Sejmu Śląskiego udziela mu wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

2. W razie nieudzielenia Rządowi Śląskiemu wotum zaufania w trybie określonym w ust. 1, Marszałek Sejmu Śląskiego skraca kadencję Sejmu Śląskiego i zarządza wybory.

Art. 50.

1. Członkowie Rządu Śląskiego ponoszą zarówno solidarną, jak i indywidualną odpowiedzialność przed Sejmem za działalność i sprawy należące do ich kompetencji.

2. Wniosek o wotum nieufności zgłoszony być może przez co najmniej 10 posłów. Uchwała w tej sprawie podjęta może być nie wcześniej niż po upływie 7 dni od złożenia wniosku. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm Śląski większością ustawowej liczby posłów, Marszałek Sejmu Śląskiego przyjmuje dymisję Rządu Śląskiego. Nowy Rządy powołany zostaje w trybie art. 43 lub art. 44.

3. Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez posłów. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 51.

Marszałek Sejmu Śląskiego na wniosek Prezydenta Ministrów, dokonuje zmian z składzie Rządu Śląskiego.

Art. 52.

1. Prezydent Ministrów składa dymisję Rządu Śląskiego na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu.

2. Prezydent Ministrów składa dymisję Rządu Śląskiego również w razie:

 1. nieuchwalenia przez Sejm Śląski wotum zaufania dla Rządu,
 2. wyrażenia Rządowi Śląskiemu wotum nieufności,
 3. rezygnacji Prezydenta Ministrów.

3. Marszałek Sejmu Śląskiego, przyjmując dymisję Rządu, powierza mu dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowego Rządu Śląskiego.

Podrozdział 3. Skarb Śląski

Art. 53.

1. Skarb Śląski jest odpowiedzialny za pobór wszelkich podatków i opłat na terenie Śląskiego Województwa Autonomicznego, za wyjątkiem podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez gminy. Szczegóły poboru podatków i opłat określa ustawa.

2. Skarb Śląski jest odpowiedzialny za ustalanie stawek oraz pobór wszelkich podatków i opłat na terenie Śląskiego Województwa Autonomicznego, stanowiących wyłączną domenę właściwości organów autonomicznych. Wszelkie podatki, opłaty i inne dochody, w szczególności podatki dochodowe, od czynności, od majątku i inne nie zastrzeżone w ustawie właściwości organów centralnych są właściwe Skarbowi Śląskiemu.

3. Skarb Śląski co roku przekazuje centralnym organom fiskalnym należny im udział w dochodach Śląskiego Województwa Autonomicznego ustalany według parytetu liczby ludności regionu w stosunku do liczby ludności kraju ogółem, powiększonego o połowę. Liczbę ludności regionu i kraju oblicza się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

4. Szczegóły dotyczące rozliczeń między województwem autonomicznym a organami administracji ogólnej określa ustawa.

Art. 54.

1. Pracami Skarbu Śląskiego kieruje Prezes Skarbu Śląskiego.

2. Prezes Skarbu Śląskiego podlega Śląskiemu Ministerstwu Skarbu.

Art. 55.

Prezesa Skarbu Śląskiego powołuje i odwołuje Sejm Śląski bezwzględna ilością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, spośród kandydatów przedstawionych przez Prezydenta Ministrów.

Art. 56.

1. Jednostkami organizacyjnymi Skarbu Śląskiego są urzędy skarbowe, działające na terenie poszczególnych powiatów Śląskiego Województwa Autonomicznego.

2. Skarb Śląski jest instytucją odwoławczą od decyzji podatkowych i skarbowych wydawanych przez urzędy skarbowe oraz jednostki samorządu lokalnego na terenie województwa autonomicznego.

Podrozdział 4. Śląski Sąd Administracyjny

Art. 57.

1. Śląski Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji regionu autonomicznego. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawodawstwem śląskim aktów normatywnych Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie ich obowiązywania na terenie województwa autonomicznego, uchwał organów samorządu lokalnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.

2. Śląski Sąd Administracyjny orzeka w sprawach:

 1. zgodności ustaw ogólnokrajowych i umów międzynarodowych ze Statutem,
 2. zgodności ustawodawstwa ogólnokrajowego w zakresie jego obowiązywania na terenie województwa autonomicznego z ustawodawstwem śląskim,
 3. zgodności przepisów prawa, wydawanych przez instytucje województwa autonomicznego, ze Statutem, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami krajowymi,
 4. skargi konstytucyjnej związanej z przepisami Statutu.

Art. 58.

Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Śląskiego Sądu Administracyjnego na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Śląskiego Sądu Administracyjnego.

Art. 59.

1. Orzeczenia Śląskiego Sądu Administracyjnego mają moc powszechnie obowiązującą na terenie Śląskiego Województwa Autonomicznego.

2. Orzeczenia Śląskiego Sądu Administracyjnego w sprawach wymienionych w art. 53 podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Śląskim Monitorze Urzędowym.

3. Orzeczenie Śląskiego Sądu Administracyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak Śląski Sąd Administracyjny może określić inny termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego. Termin ten nie może przekroczyć osiemnastu miesięcy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny dwunastu miesięcy. W przypadku orzeczeń, które wiążą się z nakładami finansowymi nie przewidzianymi w ustawie budżetowej, Śląski Sąd Administracyjny określa termin utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego po zapoznaniu się z opinią Rządu.

4. Orzeczenia Śląskiego Sądu Administracyjnego o niezgodności ze Statutem, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania.

5. Orzeczenia Śląskiego Sądu Administracyjnego zapadają większością głosów.

Art. 60.

1. W sprawach wymienionych w art. 53 z wnioskiem mają prawo wystąpić Prezydent Ministrów, Marszałek Sejmu Śląskiego, Śląski Rzecznik Praw Obywatelskich oraz wojewoda.

2. W sprawach wymienionych w art. 53 ust. 2 pkt. 3-4, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP, wojewoda oraz Rzecznik Praw Obywatelskich mają
prawo wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów Śląskiego Województwa Autonomicznego.

Podrozdział 5. Śląski Rzecznik Praw Obywatelskich

Art. 61.

1. Śląski Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP, Statucie Organicznym oraz w innych aktach normatywnych obowiązujących na terenie Śląskiego Województwa Autonomicznego.

2. Zakres i sposób działania Śląskiego Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.

Art. 62.

1. Śląski Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm Śląski na 5 lat.

2. Śląski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej ani wykonywać innych zajęć zawodowych.

3. Śląski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu.

4. Śląski Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów wojewódzkich i państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie.

Art. 63.

Śląski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu Śląskiego pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Śląski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym
uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu Śląskiego, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Art. 64.

Śląski Rzecznik Praw Obywatelskich corocznie składa sprawozdanie Sejmowi Śląskiemu na temat swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w województwie autonomicznym.

Podrozdział 6. Śląska Rada Komunikowania Masowego

Art. 65.

1. Na straży wolności słowa, konstytucyjnego prawa do informacji i komunikowania, a także ułatwienia korzystania z regionalnego dorobku oświaty, nauki i kultury stoi Śląska Rada Komunikowania Masowego.

2. Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Śląska Rada Komunikowania Masowego wydaje rozporządzenia, a w sprawach indywidualnych podejmuje uchwały.

Art. 66.

1. Członkowie Śląskiej Rady Komunikowania Masowego w liczbie trzech powoływani są przez Sejm Śląskim na okres 6 lat.

2. Śląska Rada Komunikowania Masowego corocznie przedstawia Sejmowi Śląskiemu raport ze swojej działalności. Przedstawiony Sejmowi raport zatwierdzony być musi większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

3. Zasady i tryb działania Śląskiej Rady Komunikowania Masowego, jej organizację oraz szczegółowe zasady powoływania i odwoływania jej członków określa ustawa.

Art. 67.

Członek Śląskiej Rady Komunikowania Masowego nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności politycznej nie dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji.