Statut Organiczny

Podstawą funkcjonowania autonomicznego województwa jest statut organiczny. To akt prawny o randze poniżej konstytucji, ale powyżej niż zwykła ustawa. Statut określa między innymi zadania regionu autonomicznego oraz sposób jego finansowania. Statut uchwalony powinien być przez parlament centralny.

Rozdział IV.  Ustrój administracyjny

Art. 22.

1. Podstawową jednostką samorządu lokalnego Śląskiego Województwa Autonomicznego jest gmina, która to tworzy powiaty, jako jednostki szczebla pośredniego.

2. Gminy dzielą się na jednostki pomocnicze: w miastach dzielnice, w pozostałych gminach sołectwa.

3. Organem jednostki pomocniczej jest rada dzielnicy lub sołectwa, na czele której stoi przewodniczący.

Art. 23.

1. Miasta liczące 100 tys. mieszkańców i więcej są gminami na prawach powiatu, nazywanymi dalej “Miastami na prawach powiatu”, z zastrzeżeniem art. 79 ust. 2-3.

2. Na czele gminy stoi wójt, w miastach do 100 tyś mieszkańców – burmistrz, a miastach na prawach powiatu – prezydent. Na czele powiatu ziemskiego stoi starosta.

3. Szczegółowy zakres kompetencji oraz zasady funkcjonowania jednostek samorządu lokalnego określa ustawa.

Art. 24.

1. Jednostki samorządu lokalnego mają zapewniony udział w dochodach publicznych.

2. Zakres udziału jednostek samorządu lokalnego w dochodach oraz sposób wzajemnych rozliczeń pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu lokalnego, oraz lokalnego i regionalnego określa ustawa.

3. Źródła dochodów jednostek samorządu lokalnego określone zostaną w ustawie.

4. Ustawa określa także zasady ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych przez jednostki samorządu lokalnego oraz zakres i sposób ich poboru.

Art. 25.

1. Działalność samorządu lokalnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności.

2. Organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu lokalnego w zakresie prawnym jest Prezes Rady Ministrów, wojewoda oraz Śląski Sąd Administracyjny, a w zakresie spraw finansowych Minister Skarbu Śląskiego.

3. Sejm Śląski, na wniosek Prezydenta Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący samorządu lokalnego, jeżeli organ ten rażąc narusza Statut lub ustawy. Zadania organu stanowiącego gminy do czasu ustanowienia nowego organu po wyborach pełni rada tymczasowa, składająca się z przewodniczących dzielnic i sołectw.

Art. 26.

1.  Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb Śląskiego Województwa Autonomicznego, ustawa może zlecić jednostkom samorządu lokalnego wykonywanie zadań wynikających z niniejszego Statutu. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych.

2. W przypadku realizacji przez jednostki samorządu lokalnego zadań opisanych w ust. 1, właściwe organy Śląskiego Województwa Autonomicznego przekazują na nie niezbędne środki finansowe.

3. Okres między zleceniem zadań, o którym mowa w ust. 1, a podjęciem realizacji tych zadań przez jednostkę samorządu lokalnego, nie może być mniejszy niż 6 miesięcy.