Statut Organiczny

Rozdział III. Źródła prawa

Art. 12.

1. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie Śląskiego Województwa Autonomicznego są Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Statut Organiczny Śląskiego Województwa Autonomicznego, zwany
dalej Statutem.

2. Statut jest aktem prawnym o randze ustawy organicznej, zgodnym z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Statut zapewnia wszystkim mieszkańcom województwa ochronę ich niezbywalnych praw, zagwarantowanych w umowach międzynarodowych, ratyfikowanych konwencjach oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 13.

System aktów prawnych Śląskiego Województwa Autonomicznego tworzą również ustawy śląskie, ustawy państwowe, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, a także akty prawne Unii Europejskiej, oraz akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

Art. 14.

Ustawy śląskie nie mogą naruszać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Statutu Organicznego Śląskiego Województwa Autonomicznego, ustaw państwowych nie zastrzeżonych dla ustawodawstwa śląskiego,
ratyfikowanych umów międzynarodowych, oraz rozporządzeń, a także aktów prawnych Unii Europejskiej.

Art. 15.

1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie.

2. Akty prawne regulujące funkcjonowanie instytucji województwa oraz porządek prawny na obszarze Śląskiego Województwa Autonomicznego podlegają ogłoszeniu w Śląskim Monitorze Urzędowym.

3. Ustawy ogólnokrajowe regulujące sprawy pozostające poza gestią organów województwa autonomicznego, obowiązujące na terenie Śląskiego Województwa Autonomicznego podlegają ogłoszeniu w Śląskim Monitorze Urzędowym w tym samym czasie co w Dzienniku Ustaw.

4. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa.

Art. 16.

Śląskie Województwo Autonomiczne wykonuje wszystkie zadania nie zastrzeżone przez Konstytucję RP lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Art. 17.

1. Do wyłącznych kompetencji Śląskiego Województwa Autonomicznego należą kwestie:

 1. organizacji ich instytucji samorządowych,
 2. planowania przestrzennego, urbanistyki i spraw mieszkaniowych,
 3. robót publicznych na rzecz województwa autonomicznego na jego własnym
  terytorium,
 4. kolei i dróg, których trasa w całości przebiega na terytorium województwa autonomicznego oraz, w tych samych granicach, transportu kolejowego i drogowego oraz transportu linowego,
 5. portów schronienia, przystani i lotnisk sportowych oraz wszystkich innych,
  które nie prowadzą działalności handlowej,
 6. rolnictwa i hodowli, zgodnie z ogólnym ustrojem gospodarki,
 7. lasów i użytków leśnych,
 8. uprawnień w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
 9. projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń napędzanych wodą, wiatrem oraz energią słoneczną; kanałów i systemów nawadniania służących interesom województwa autonomicznego; wód i kąpielisk,
 10. gospodarki wodnej, polowania i rybołówstwa rzecznego oraz na wodach wewnętrznych
 11. targów lokalnych i regionalnych,
 12. wspierania rozwoju gospodarczego województwa autonomicznego w ramach celów wyznaczonych przez ogólnopaństwową politykę ekonomiczną,
 13. rzemiosła,
 14. muzeów, bibliotek i konserwatoriów muzycznych mających znaczenie dla województwa autonomicznego,
 15. pomników przeszłości mających znaczenie dla województwa autonomicznego,
 16. wspierania rozwoju kultury, badań naukowych oraz, w określonych wypadkach, nauczania języka regionalnego,
 17. edukacji i oświaty w tym szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego,
 18. wspierania i organizowania turystyki w granicach swojego terytorium,
 19. wspierania sportu i właściwego korzystania z wypoczynku,
 20. pomocy społecznej,
 21. zdrowia i higieny,
 22. ochrony budowli i urządzeń oraz troski o ich stan,
 23. koordynacji i innych uprawnień w stosunku do regionalnej Straży Śląskiej na zasadach określonych przez ustawę organiczną.

2. Zgodnie z zasadami przyjętymi w Konstytucji RP i ustawach, Śląskiemu Województwu Autonomicznemu przysługuje prawo do rozszerzania zakresu przysługujących im kompetencji wymienionych w ust.1.

Art. 18.

W sprawach zleconym organom województwa autonomicznego, będących w gestii administracji centralnej, nie należących do kompetencji województwa autonomicznego oraz w zadaniach realizowanych przez organy województwa, należących do kompetencji władz centralnych, właściwe są odpowiednie regulacje w prawie ogólnokrajowym.

Art. 19.

Decyzja organu nadzoru prawnego może zostać rozpatrzona przez Śląski Sąd Administracyjny oraz Trybunał Konstytucyjny RP na wniosek wojewody, Rządu Śląskiego oraz Marszałka Sejmu Śląskiego.

Art. 20.

1. Organami uprawnionymi do wydania rozporządzenia na podstawie szczegółowej delegacji ustawowej, celem wykonania ustawy śląskiej, jest Prezydent Ministrów oraz właściwy resortowo minister.

2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi.

Art. 21.

Organy samorządu lokalnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.