KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

z
dnia 2 kwietnia 1997 r.

PREAMBUŁA

W
trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
odzyskawszy w
1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o
Jej losie,
my, Naród Polski – wszyscy obywatele
Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga
będącego
źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i
nie podzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości
wywodzący z innych źródeł,
równi w prawach i w
powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski,
wdzięczni
naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną
ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim
dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,
nawiązując
do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej
Rzeczypospolitej,
zobowiązani, by przekazać przyszłym
pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego
dorobku,
złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami
rozsianymi po świecie,
świadomi potrzeby współpracy ze
wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,
pomni gorzkich
doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka
były w naszej Ojczyźnie łamane,
pragnąc na zawsze
zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji
publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
w poczuciu
odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym
sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej
Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na
poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz,
dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej
uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla
dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą
stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie
przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i
obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad
mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział
I

RZECZPOSPOLITA

Art.
1.

Rzeczpospolita
Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Art.
2.

Rzeczpospolita
Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym
zasady sprawiedliwości społecznej.

Art.
3.

 1. Konstytucja
  opiera się na nierozerwalnej jedności Rzeczypospolitej Polskiej,
  wspólnej i niepodzielnej ojczyzny wszystkich jej obywateli, a także
  uznaje i zapewnia prawo do autonomii terytorialnej stanowiących ją
  regionów oraz solidarności między wszystkimi.
 2. W
  drodze ustawy tworzy się także jednostki samorządu
  terytorialnego, uczestniczące w sprawowaniu władzy publicznej.

Art.
4.

 1. Władza
  zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
 2. Naród sprawuje władzę przez
  swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Art.
5.

Rzeczpospolita
Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego
terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz
bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz
zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego
rozwoju.

Art.
6.

 1. Rzeczpospolita
  Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr
  kultury, będącej źródłem tożsamości obywateli.
 2. Bogactwo
  kultur regionalnych oraz różnych odmian językowych
  Rzeczypospolitej Polskiej jest dziedzictwem kulturowym państwa i
  jest przedmiotem szczególnego poszanowania oraz szczególnej
  ochrony.
 3. Rzeczpospolita
  Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w
  zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturowym.

Art.
7.

Organy
władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art.
8.

 1. Konstytucja jest najwyższym
  prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przepisy Konstytucji stosuje
  się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Art.
9.

Rzeczpospolita
Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

Art.
10.

 1. Ustrój Rzeczypospolitej
  Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy
  ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.
 2. Władzę ustawodawczą sprawują
  Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej
  Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i
  trybunały.

Art.
11.

 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia
  wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie
  polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości
  obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na
  kształtowanie polityki państwa.
 2. Finansowanie partii
  politycznych jest jawne.

Art.
12.

Rzeczpospolita
Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków
zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników,
stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń
oraz fundacji.

Art.
13.

Zakazane
jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących
się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania
nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub
działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i
narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub
wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub
członkostwa.

Art.
14.

Rzeczpospolita
Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego
przekazu.

Art.
15.

 1. W drodze ustawy można tworzyć
  samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody
  zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym
  wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla
  jego ochrony.
 2. W drodze ustawy można tworzyć
  również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać
  wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania
  działalności gospodarczej.

Art.
16.

Małżeństwo
jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i
rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej
Polskiej.

Art.
17.

Rzeczpospolita
Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość,
zwłaszcza inwalidów wojennych.

Art.
18.

Społeczna
gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej,
własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy
partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.
19.

 1. Rzeczpospolita Polska chroni
  własność i prawo dziedziczenia.
 2. Wywłaszczenie jest
  dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne
  i za słusznym odszkodowaniem.

Art.
20.

Ograniczenie
wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w
drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Art.
21.

Podstawą
ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie
narusza postanowień art. 21 i art. 22.

Art.
22.

Praca
znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo
sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.

Art.
23.

 1. Kościoły i inne związki
  wyznaniowe są równouprawnione.
 2. Władze publiczne w
  Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach
  przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych,
  zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
 3. Stosunki między państwem a
  kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na
  zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności
  każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra
  człowieka i dobra wspólnego.
 4. Stosunki między
  Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim określają umowa
  międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy.
 5. Stosunki między
  Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami
  wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów
  zawartych przez Radę Ministrów z ich właściwymi
  przedstawicielami.

Art.
24.

 1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej
  Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i
  niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i
  nienaruszalności jego granic.
 2. Siły Zbrojne zachowują
  neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i
  demokratycznej kontroli.

Art.
25.

W
Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski.
Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych, etnicznych oraz
województw autonomicznych, wynikających z ustaw oraz ratyfikowanych
umów międzynarodowych.

Art.
26.

 1. Godłem Rzeczypospolitej
  Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.
 2. Barwami Rzeczypospolitej
  Polskiej są kolory biały i czerwony.
 3. Hymnem Rzeczypospolitej
  Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.
 4. Godło, barwy i hymn
  Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.
 5. Szczegóły dotyczące godła,
  barw i hymnu określa ustawa.

Art.
27.

Stolicą
Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.

Rozdział
II
WOLNOŚCI,
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

ZASADY
OGÓLNE

Art.
28.

Przyrodzona
i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i
ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art.
29.

 1. Wolność człowieka podlega
  ochronie prawnej.
 2. Każdy
  jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie
  wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
 3. Ograniczenia w zakresie
  korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być
  ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w
  demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku
  publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności
  publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie
  mogą naruszać istoty wolności i praw.

Art.
30.

 1. Wszyscy
  są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania
  przez władze publiczne.
 2. Nikt nie może być
  dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z
  jakiejkolwiek przyczyny.

Art.
31.

 1. Kobieta i mężczyzna w
  Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym,
  politycznym, społecznym i gospodarczym.
 2. Kobieta i mężczyzna mają w
  szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i
  awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej
  wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania
  stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych
  i odznaczeń.

Art.
32.

 1. Obywatelstwo polskie nabywa się
  przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi. Inne
  przypadki nabycia obywatelstwa polskiego określa ustawa.
 2. Obywatel polski nie może
  utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go zrzeknie.

Art.
33.

 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia
  obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i
  etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka,
  zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.
 2. Mniejszości narodowe i
  etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych,
  kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości
  religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących
  ich tożsamości kulturowej.

Art.
34.

Podczas
pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.
35.

 1. Kto znajduje się pod władzą
  Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych
  w Konstytucji.
 2. Wyjątki od tej zasady,
  odnoszące się do cudzoziemców, określa ustawa.

WOLNOŚCI
I PRAWA OSOBISTE

Art.
36.

Rzeczpospolita
Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.

Art.
37.

Nikt
nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez
dobrowolnie wyrażonej zgody.

Art.
38.

Nikt
nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub
poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar
cielesnych.

Art.
39.

 1. Każdemu zapewnia się
  nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub
  ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie
  określonych w ustawie.
 2. Każdy pozbawiony wolności nie
  na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w
  celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O
  pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub
  osobę wskazaną przez pozbawionego wolności.
 3. Każdy zatrzymany powinien być
  niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o
  przyczynach zatrzymania. Powinien on być w ciągu 48 godzin od
  chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu. Zatrzymanego
  należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do
  dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu o
  tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami.
 4. Każdy pozbawiony wolności
  powinien być traktowany w sposób humanitarny.
 5. Każdy bezprawnie pozbawiony
  wolności ma prawo do odszkodowania.

Art.
40.

 1. Odpowiedzialności karnej
  podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą
  kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
  Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie
  jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa
  międzynarodowego.
 2. Każdy, przeciw komu prowadzone
  jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach
  postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na
  zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.
 3. Każdego uważa się za
  niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym
  wyrokiem sądu.

Art.
41.

Zbrodnie
wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu.

Art.
42.

Bieg
przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn
politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na
ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.

Art.
43.

 1. Każdy ma prawo do
  sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej
  zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
 2. Wyłączenie jawności rozprawy
  może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa
  i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego
  stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest
  publicznie.

Art.
44.

Przepadek
rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i
tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Art.
45.

Każdy
ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i
dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Art.
46.

 1. Rodzice mają prawo do
  wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to
  powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także
  wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
 2. Ograniczenie lub pozbawienie
  praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych
  w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Art.
47.

Zapewnia
się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich
ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w
ustawie i w sposób w niej określony.

Art.
48.

Zapewnia
się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania,
pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach
określonych w ustawie i w sposób w niej określony.

Art.
49.

 1. Nikt nie może być obowiązany
  inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji
  dotyczących jego osoby.
 2. Władze publiczne nie mogą
  pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o
  obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.
 3. Każdy ma prawo dostępu do
  dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych.
  Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.
 4. Każdy ma prawo do żądania
  sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych
  lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.
 5. Zasady i tryb gromadzenia oraz
  udostępniania informacji określa ustawa.

Art.
50.

 1. Każdemu
  zapewnia się wolność poruszania się po terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.
 2. Każdy może swobodnie opuścić
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wolności, o których mowa w
  ust. 1 i 2, mogą podlegać ograniczeniom określonym w ustawie.
 4. Obywatela
  polskiego nie można wydalić z kraju ani zakazać mu powrotu do
  kraju.
 5. Osoba, której pochodzenie
  polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może osiedlić się
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Art.
51.

 1. Każdemu zapewnia się wolność
  sumienia i religii.
 2. Wolność religii obejmuje
  wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego
  wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie
  lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę,
  uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność
  religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu
  w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do
  korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.
 3. Rodzice mają prawo do
  zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego
  zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się
  odpowiednio.
 4. Religia
  kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji
  prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie
  może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.
 5. Wolność uzewnętrzniania
  religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy i tylko
  wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa,
  porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw
  innych osób.
 6. Nikt nie
  może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w
  praktykach religijnych.
 7. Nikt nie może być obowiązany
  przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu,
  przekonań religijnych lub wyznania.

Art.
52.

 1. Każdemu zapewnia się wolność
  wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania
  informacji.
 2. Cenzura
  prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie
  prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego
  uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

Art.
53.

 1. Ekstradycja obywatela polskiego
  jest zakazana, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 i 3.
 2. Ekstradycja obywatela polskiego
  może być dokonana na wniosek innego państwa lub sądowego organu
  międzynarodowego, jeżeli możliwość taka wynika z ratyfikowanej
  przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub ustawy
  wykonującej akt prawa stanowionego przez organizację
  międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, pod
  warunkiem że czyn objęty wnioskiem o ekstradycję:

1)
został popełniony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

2)
stanowił przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej lub
stanowiłby przestępstwo według prawa Rzeczypospolitej Polskiej w
razie popełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno
w czasie jego popełnienia, jak i w chwili złożenia wniosku.

 1. Nie wymaga spełnienia warunków
  określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 ekstradycja mająca nastąpić na
  wniosek sądowego organu międzynarodowego powołanego na podstawie
  ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej,
  w związku z objętą jurysdykcją tego organu zbrodnią
  ludobójstwa, zbrodnią przeciwko ludzkości, zbrodnią wojenną lub
  zbrodnią agresji.
 2. Ekstradycja jest zakazana,
  jeżeli dotyczy osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia
  przemocy przestępstwa z przyczyn politycznych lub jej dokonanie
  będzie naruszać wolności i prawa człowieka i obywatela.
 3. W sprawie dopuszczalności
  ekstradycji orzeka sąd.

Art.
54.

 1. Cudzoziemcy mogą korzystać z
  prawa azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w
  ustawie.
 2. Cudzoziemcowi, który w
  Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem,
  może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi
  Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi.

WOLNOŚCI
I PRAWA POLITYCZNE

Art.
55.

Każdemu
zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i
uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać
ustawa.

Art.
56.

 1. Każdemu zapewnia się wolność
  zrzeszania się.
 2. Zakazane są zrzeszenia,
  których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub
  ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego
  zrzeszenia orzeka sąd.
 3. Ustawa określa rodzaje
  zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej rejestracji
  oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami.

Art.
57.

 1. Zapewnia się wolność
  zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach
  społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców.
 2. Związki zawodowe oraz
  pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w
  szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do
  zawierania układów zbiorowych pracy i innych porozumień.
 3. Związkom zawodowym przysługuje
  prawo do organizowania strajków pracowniczych i innych form
  protestu w granicach określonych w ustawie. Ze względu na dobro
  publiczne ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać
  go w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w
  określonych dziedzinach.
 4. Zakres wolności zrzeszania się
  w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców oraz innych
  wolności związkowych może podlegać tylko takim ograniczeniom
  ustawowym, jakie są dopuszczalne przez wiążące Rzeczpospolitą
  Polską umowy międzynarodowe.

Art.
58.

Obywatele
polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu
do służby publicznej na jednakowych zasadach.

Art.
59.

 1. Obywatel ma prawo do
  uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej
  oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również
  uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu
  gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek
  organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy
  publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu
  Państwa.
 2. Prawo do uzyskiwania informacji
  obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia
  kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z
  powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub
  obrazu.
 3. Ograniczenie prawa, o którym
  mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na
  określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i
  podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego,
  bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
 4. Tryb udzielania informacji, o
  których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do
  Sejmu i Senatu ich regulaminy.

Art.
60.

 1. Obywatel polski ma prawo
  udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta
  Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów
  samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania
  kończy 18 lat.
 2. Prawo udziału w referendum
  oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które prawomocnym
  orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw
  publicznych albo wyborczych.

Art.
61.

Każdy
ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym,
własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej
oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z
wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji
publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa
ustawa.

WOLNOŚCI
I PRAWA EKONOMICZNE, SOCJALNE I KULTURALNE

Art.
62.

 1. Każdy ma prawo do własności,
  innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.
 2. Własność, inne prawa
  majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla
  wszystkich ochronie prawnej.
 3. Własność może być
  ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie
  narusza ona istoty prawa własności.

Art.
63.

 1. Każdemu zapewnia się wolność
  wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki
  określa ustawa.
 2. Obowiązek
  pracy może być nałożony tylko przez ustawę.
 3. Stałe zatrudnianie dzieci do
  lat 16 jest zakazane. Formy i charakter dopuszczalnego zatrudniania
  określa ustawa.
 4. Minimalną wysokość
  wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa
  ustawa.
 5. Władze publiczne prowadzą
  politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia
  poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym
  organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz
  robót publicznych i prac interwencyjnych.

Art.
64.

 1. Każdy ma prawo do bezpiecznych
  i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz
  obowiązki pracodawcy określa ustawa.
 2. Pracownik ma prawo do
  określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych
  urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa.

Art.
65.

 1. Obywatel ma prawo do
  zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze
  względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku
  emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa
  ustawa.
 2. Obywatel pozostający bez pracy
  nie z własnej woli i nie mający innych środków utrzymania ma
  prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy
  określa ustawa.

Art.
66.

 1. Każdy ma prawo do ochrony
  zdrowia.
 2. Obywatelom, niezależnie od ich
  sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp
  do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
  publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa
  ustawa.
 3. Władze publiczne są
  obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom,
  kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym
  wieku.
 4. Władze publiczne są
  obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania
  negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
 5. Władze publiczne popierają
  rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Art.
67.

Osobom
niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą,
pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz
komunikacji społecznej.

Art.
68.

 1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka
  do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku
  szkolnego określa ustawa.
 2. Nauka w szkołach publicznych
  jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych
  usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością.
 3. Rodzice mają wolność wyboru
  dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. Obywatele i
  instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych,
  ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych. Warunki
  zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału
  władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru
  pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi, określa
  ustawa.
 4. Władze publiczne zapewniają
  obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu
  tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i
  organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy
  określa ustawa.
 5. Zapewnia się autonomię szkół
  wyższych na zasadach określonych w ustawie.

Art.
69.

 1. Państwo w swojej polityce
  społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny
  znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej,
  zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej
  pomocy ze strony władz publicznych.
 2. Matka przed i po urodzeniu
  dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której
  zakres określa ustawa.

Art.
70.

 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia
  ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy
  publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem,
  wyzyskiem i demoralizacją.
 2. Dziecko
  pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz
  publicznych.
 3. W toku ustalania praw dziecka
  organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są
  obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia
  zdania dziecka.
 4. Ustawa
  określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka.

Art.
71.

Każdemu
zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych
oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność
korzystania z dóbr kultury.

Art.
72.

 1. Władze publiczne prowadzą
  politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu
  i przyszłym pokoleniom.
 2. Ochrona środowiska jest
  obowiązkiem władz publicznych.
 3. Każdy ma prawo do informacji o
  stanie i ochronie środowiska.
 4. Władze publiczne wspierają
  działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Art.
73.

 1. Władze
  publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb
  mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają
  bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz
  popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego
  mieszkania.
 2. Ochronę praw lokatorów
  określa ustawa.

Art.
74.

Władze
publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed
działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i
bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres
tej ochrony określa ustawa.

ŚRODKI
OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW

Art.
75.

 1. Każdy ma prawo do
  wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z
  prawem działanie organu władzy publicznej.
 2. Ustawa nie może nikomu zamykać
  drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.

Art.
76.

Każda
ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w
pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania
określa ustawa.

Art.
77.

 1. Każdy, czyje konstytucyjne
  wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na zasadach
  określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału
  Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub
  innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ
  administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub
  prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.
 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy praw
  określonych w art. 56.

Art.
78.

Każdy
ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do
Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich
wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej.

Art.
79.

Praw
określonych w art. 65 ust. 4 i 5, art. 66, art. 69, art. 71 i art.
74-76 można dochodzić w granicach określonych w ustawie.

OBOWIĄZKI

Art.
80.

Obowiązkiem
obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz
troska o dobro wspólne.

Art.
81.

Każdy
ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.
82.

Każdy
jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych,
w tym podatków, określonych w ustawie.

Art.
83.

 1. Obowiązkiem obywatela
  polskiego jest obrona Ojczyzny.
 2. Zakres obowiązku służby
  wojskowej określa ustawa.
 3. Obywatel, któremu przekonania
  religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie
  służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej
  na zasadach określonych w ustawie.

Art.
84.

Każdy
jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi
odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.
Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.

 

Rozdział
III
ŹRÓDŁA
PRAWA

Art.
85.

 1. Źródłami
  powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są:
  Konstytucja, ustawy
  organiczne
  ,
  ustawy
  zwykłe
  ,
  ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
 2. Źródłami powszechnie
  obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze
  działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

Art.
86.

Ustawami
organicznymi są ustawy rozwijające prawa podstawowe i wolności
publiczne, aprobujące statuty autonomii i powszechny system wyborczy
oraz pozostałe takie przewidziane w Konstytucji.

Art.
87.

 1. Warunkiem
  wejścia w życie ustaw
  organicznych, ustaw zwykłych
  ,
  rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie.
 2. Zasady i tryb ogłaszania aktów
  normatywnych określa ustawa.
 3. Umowy międzynarodowe
  ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane
  w trybie wymaganym dla ustaw. Zasady ogłaszania innych umów
  międzynarodowych określa ustawa.

Art.
88.

 1. Ratyfikacja przez
  Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie
  wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy:

  1. pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
  2. wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w
   Konstytucji,
  3. członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,
  4. znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,
  5. spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga
   ustawy.
 2. O zamiarze przedłożenia
  Prezydentowi Rzeczypospolitej do ratyfikacji umów międzynarodowych,
  których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie, Prezes
  Rady Ministrów zawiadamia Sejm.
 3. Zasady
  oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów
  międzynarodowych określa ustawa
  organiczna
  .

Art.
89

 1. Rzeczpospolita Polska może na
  podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji
  międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów
  władzy państwowej w niektórych sprawach.
 2. Ustawa, wyrażająca zgodę na
  ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest
  uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co
  najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat
  większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
  ustawowej liczby senatorów.
 3. Wyrażenie
  zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum
  ogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125.
 4. Uchwałę w sprawie wyboru
  trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm bezwzględną
  większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej
  liczby posłów.

Art.
90.

 1. Ratyfikowana umowa
  międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw
  Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku
  prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie
  jest uzależnione od wydania ustawy.
 2. Umowa międzynarodowa
  ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma
  pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się
  pogodzić z umową.
 3. Jeżeli
  wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy
  konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią
  stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w
  przypadku kolizji z ustawami.

Art.
91.

 1. Rozporządzenia są wydawane
  przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego
  upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
  Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania
  rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz
  wytyczne dotyczące treści aktu.
 2. Organ upoważniony do wydania
  rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których
  mowa w ust. 1, innemu organowi.

Art.
92.

 1. Uchwały Rady Ministrów oraz
  zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter
  wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe
  organowi wydającemu te akty.
 2. Zarządzenia
  są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić
  podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych
  podmiotów.
 3. Uchwały i zarządzenia
  podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym
  prawem.

Art.
93.

 1. Organy
  samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji
  rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w
  ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na
  obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów
  prawa miejscowego określa ustawa.
 2. Autonomii
  regionalnej przysługuje właściwy zakres ustawodawstwa.

Rozdział
IV
SEJM
I SENAT

Art.
94.

 1. Władzę ustawodawczą w
  Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat.
 2. Sejm sprawuje kontrolę nad
  działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami
  Konstytucji i ustaw.

WYBORY
I KADENCJA

Art.
95.

 1. Sejm
  składa się z ? posłów.
 2. Wybory
  do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w
  głosowaniu tajnym.

Art.
96.

 1. Sejm
  jest wybierany na czteroletnią kadencję. Kadencja Sejmu rozpoczyna
  się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwa do
  dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej
  kadencji.
 2. Wybory
  do Sejmu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na
  90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu,
  wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu
  30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu.
 3. Sejm
  może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością
  co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów.
 4. Prezydent
  Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, może w
  przypadkach określonych w Konstytucji zarządzić skrócenie
  kadencji Sejmu.
 5. Prezydent
  Rzeczypospolitej, zarządzając skrócenie kadencji Sejmu, zarządza
  jednocześnie wybory do Sejmu i wyznacza ich datę na dzień
  przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia
  skrócenia kadencji Sejmu. Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje
  pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu nie później niż na 15
  dzień po dniu przeprowadzenia wyborów.
 6. W
  razie skrócenia kadencji Sejmu stosuje się odpowiednio przepis
  ust. 1.

Art.
97.

 1. Wybrany
  do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który
  najpóźniej w dniu wyborów kończy 18
  lat
  .
 2. Wybraną do Sejmu nie może być
  osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za
  przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

Art.
98
.

 1. Kandydatów na posłów mogą
  zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy.
 2. Zasady i tryb zgłaszania
  kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności
  wyborów określa ustawa
  organiczna
  .

Art.
99
.

 1. Ważność wyborów do Sejmu
  stwierdza Sąd Najwyższy.
 2. Wyborcy
  przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu
  przeciwko ważności wyborów na zasadach określonych w
  ustawie organicznej.

Art.
100.

 1. Senat
  składa
  się z członków rządów województw autonomicznych, które ich

  powołują
  i odwołują. Mogą oni być zastępowani przez innych członków
  swoich

  rządów.
 2. Każde
  województwo autonomiczne posiada co najmniej trzy głosy,
  województwa autonomiczne liczące ponad dwa miliony

  mieszkańców
  posiadają cztery głosy, województwa autonomiczne liczące ponad
  sześć milionów

  mieszkańców
  posiadają pięć, województwa autonomiczne liczące ponad siedem
  milionów mieszkańców

  sześć
  głosów.
 3. Każde
  województwo autonomiczne może delegować tylu członków, ile
  posiada głosów. Głosy

  jednego
  województwa autonomicznego mogą być oddawane tylko jednolicie i
  tylko przez członków obecnych

  lub
  ich zastępców.
 4. Powołaną
  do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę
  pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z
  oskarżenia publicznego.

POSŁOWIE
I SENATOROWIE

Art.
101.

Nie
można być równocześnie posłem i senatorem.

Art.
102.

 1. Mandatu posła nie można
  łączyć z funkcją Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa
  Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika
  Praw Dziecka i ich zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej,
  członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ambasadora oraz z
  zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii
  Prezydenta Rzeczypospolitej lub z zatrudnieniem w administracji
  rządowej. Zakaz ten nie dotyczy członków Rady Ministrów i
  sekretarzy stanu w administracji rządowej.
 2. Sędzia, prokurator, urzędnik
  służby cywilnej, żołnierz pozostający w czynnej służbie
  wojskowej, funkcjonariusz policji oraz funkcjonariusz służb
  ochrony państwa nie mogą sprawować mandatu poselskiego.
 3. Inne przypadki zakazu łączenia
  mandatu poselskiego z funkcjami publicznymi oraz zakazu jego
  sprawowania może określić ustawa.

Art.
103.

 1. Posłowie są przedstawicielami
  Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.
 2. Przed rozpoczęciem sprawowania
  mandatu posłowie składają przed Sejmem następujące ślubowanie:

  “Uroczyście
  ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu,
  strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla
  pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i
  innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”

  Ślubowanie
  może być złożone z dodaniem zdania “Tak mi dopomóż Bóg”.

 3. Odmowa złożenia ślubowania
  oznacza zrzeczenie się mandatu.

Art.
104.

Poseł nie może być
pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność
wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie
jego trwania, ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność
poseł odpowiada wyłącznie przed Sejmem, a w przypadku naruszenia
praw osób trzecich może być pociągnięty do odpowiedzialności
sądowej.

Art.
105
.

Warunki
niezbędne do skutecznego wypełniania obowiązków poselskich oraz
ochronę praw wynikających ze sprawowania mandatu określa ustawa
organiczna
.

Art.
106.

 1. W zakresie określonym ustawą
  poseł nie może prowadzić działalności gospodarczej z osiąganiem
  korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego
  ani nabywać tego majątku.
 2. Za naruszenie zakazów, o
  których mowa w ust. 1, poseł, uchwałą Sejmu podjętą na wniosek
  Marszałka Sejmu, może być pociągnięty do odpowiedzialności
  przed Trybunałem Stanu, który orzeka w przedmiocie pozbawienia
  mandatu.

Art.
107.

Do
senatorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 101, 102,
103.2,103.3 oraz 104-107.

ORGANIZACJA
I DZIAŁANIE

Art.
108.

 1. Sejm i Senat obradują na
  posiedzeniach.
 2. Pierwsze posiedzenia Sejmu i
  Senatu Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje na dzień przypadający w
  ciągu 30 dni od dnia wyborów, z wyjątkiem przypadków określonych
  w art. 98 ust. 3 i 5.

Art.
109.

 1. Sejm wybiera ze swojego grona
  Marszałka Sejmu i wicemarszałków.
 2. Marszałek Sejmu przewodniczy
  obradom Sejmu, strzeże praw Sejmu oraz reprezentuje Sejm na
  zewnątrz.
 3. Sejm powołuje komisje stałe
  oraz może powoływać komisje nadzwyczajne.

Art.
110.

 1. Sejm może powołać komisję
  śledczą do zbadania określonej sprawy.
 2. Tryb działania komisji
  śledczej określa ustawa.

Art.
111.

Organizację
wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powoływania i
działalności jego organów, jak też sposób wykonywania
konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec
Sejmu określa regulamin Sejmu uchwalony przez Sejm.

Art.
112.

Posiedzenia
Sejmu są jawne. Jeżeli wymaga tego dobro państwa, Sejm może
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowej liczby posłów, uchwalić tajność obrad.

Art.
113.

 1. W przypadkach określonych w
  Konstytucji Sejm i Senat, obradując wspólnie pod przewodnictwem
  Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie Marszałka Senatu, działają
  jako Zgromadzenie Narodowe.
 2. Zgromadzenie Narodowe uchwala
  swój regulamin.

Art.
114.

 1. Prezes Rady Ministrów i
  pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia
  odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu 21 dni.
 2. Prezes Rady Ministrów i
  pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek udzielenia
  odpowiedzi w sprawach bieżących na każdym posiedzeniu Sejmu.

Art.
115.

 1. Sejm
  decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i o
  zawarciu pokoju.
 2. Sejm może podjąć uchwałę o
  stanie wojny jedynie w razie zbrojnej napaści na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika
  zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Jeżeli Sejm
  nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie wojny postanawia
  Prezydent Rzeczypospolitej.

Art.
116.

Zasady
użycia Sił Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
określa ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa. Zasady pobytu
obcych wojsk na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zasady
przemieszczania się ich przez to terytorium określają ratyfikowane
umowy międzynarodowe lub ustawy.

Art.
117.

 1. Inicjatywa ustawodawcza
  przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i
  Radzie Ministrów.
 2. Inicjatywa
  ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000
  obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w
  tej sprawie określa ustawa
  organiczna
  .
 3. Inicjatywa
  ustawodawcza przysługuje gminom w zakresie zmiany granic
  terytorialnych sąsiadujących ze sobą powiatów. Tryb postępowania
  w tej sprawie określa ustawa organiczna.
 4. Inicjatywa
  ustawodawcza przysługuje powiatom w zakresie zmiany granic
  terytorialnych sąsiadujących ze sobą województw autonomicznych.
  Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa organiczna.
 5. Wnioskodawcy przedkładając
  Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają skutki finansowe jej
  wykonania.
 6. Projekty
  Rady Ministrów należy skierować najpierw do Senatu. Senat jest
  uprawniony do ustosunkowania się w ciągu sześciu tygodni do tych
  projektów. Jeżeli domaga się on z ważnego powodu, w
  szczególności ze względu na objętość projektu, przedłużenia
  terminu, to termin wynosi dziewięć tygodni. Rada Ministrów może
  projekt, który określiła przy skierowaniu do Senatu wyjątkowo
  jako szczególnie pilny, po trzech tygodniach albo, gdy Senat wyrazi
  stosownie do zdania 3 żądanie, po sześciu tygodniach przesłać
  do Sejmu, nawet jeśli nie wpłynęła jeszcze opinia Senatu; opinię
  Senatu powinna ona niezwłocznie po jej nadejściu przekazać
  Sejmowi.
 7. Projekty
  Senatu kieruje się do Sejmu w ciągu sześciu tygodni za
  pośrednictwem Rady Ministrów. Powinna ona przy tym przedstawić
  swój pogląd. Jeśli zażąda ona z ważnego powodu, w
  szczególności ze względu na objętość projektu, przedłużenie
  terminu, to termin wynosi dziewięć tygodni. Jeśli Senat określił
  projekt wyjątkowo jako szczególnie pilny, termin wynosi trzy
  tygodnie, albo jeśli Rada Ministrów wyrazi stosownie do zdania 3
  żądanie, sześć tygodni.

Art.
118.

 1. Sejm
  rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach.
 2. Prawo wnoszenia poprawek do
  projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm przysługuje
  wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów.
 3. Marszałek Sejmu może odmówić
  poddania pod głosowanie poprawki, która uprzednio nie była
  przedłożona komisji.
 4. Wnioskodawca może wycofać
  projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu
  zakończenia drugiego czytania projektu.

Art.
119.

Sejm
uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja
przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje
uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej.

Art.
120

Do
uchwalenia, zmiany lub uchylenia ustaw organicznych w Sejmie i
Senacie jest wymagana absolutna większość ustawowej liczby
członków izb w głosowaniu końcowym nad całością projektu.

Art.
121.

 1. Ustawę uchwaloną przez Sejm
  Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi.
 2. Senat w ciągu 30 dni od dnia
  przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki
  albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30
  dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały,
  ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm.
 3. Jeśli
  uchwała Senatu odrzucająca ustawę lub proponująca poprawkę
  została uchwalona większością głosów ustawowej liczby
  senatorów, to wówczas może ona zostać odrzucona uchwałą
  większości głosów ustawowej liczby posłów w Sejmie. Jeśli
  natomiast Senat przyjmie uchwałę odrzucająca ustawę lub
  proponującą poprawkę większością co najmniej dwóch trzecich
  głosów, to wówczas odrzucenie jej przez Sejm wymaga większości
  dwóch trzecich głosów ustawowej liczby posłów.

Art.
122.

 1. Po zakończeniu postępowania
  określonego w art. 121 Marszałek Sejmu przedstawia uchwaloną
  ustawę do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej.
 2. Prezydent Rzeczypospolitej
  podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza
  jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Przed podpisaniem ustawy
  Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić do Trybunału
  Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z
  Konstytucją. Prezydent Rzeczypospolitej nie może odmówić
  podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną
  z Konstytucją.
 4. Prezydent Rzeczypospolitej
  odmawia podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za
  niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z
  Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Trybunał
  Konstytucyjny nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z
  całą ustawą, Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii
  Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów
  uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w
  celu usunięcia niezgodności.
 5. Jeżeli Prezydent
  Rzeczypospolitej nie wystąpił z wnioskiem do Trybunału
  Konstytucyjnego w trybie ust. 3, może z umotywowanym wnioskiem
  przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym
  uchwaleniu ustawy przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności
  co najmniej połowy ustawowej liczby posłów Prezydent
  Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej
  ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W razie
  ponownego uchwalenia ustawy przez Sejm Prezydentowi Rzeczypospolitej
  nie przysługuje prawo wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w
  trybie ust. 3.
 6. Wystąpienie Prezydenta
  Rzeczypospolitej do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie
  zgodności ustawy z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu o ponowne
  rozpatrzenie ustawy wstrzymuje bieg, określonego w ust. 2, terminu
  do podpisania ustawy.

Art.
123.

 1. Rada Ministrów może uznać
  uchwalony przez siebie projekt ustawy za pilny, z wyjątkiem
  projektów ustaw podatkowych, ustaw dotyczących wyboru Prezydenta
  Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu oraz organów samorządu
  terytorialnego, ustaw regulujących ustrój i właściwość władz
  publicznych, a także kodeksów.
 2. Regulamin Sejmu oraz regulamin
  Senatu określają odrębności w postępowaniu ustawodawczym w
  sprawie projektu pilnego.
 3. W postępowaniu w sprawie
  ustawy, której projekt został uznany za pilny, termin jej
  rozpatrzenia przez Senat wynosi 14 dni, a termin podpisania ustawy
  przez Prezydenta Rzeczypospolitej wynosi 7 dni.

Art.
124.

Do
Senatu stosuje się odpowiednio przepisy art. 110, art. 112, art. 113
i art. 120.

REFERENDUM

Art.
125
.

 1. W sprawach o szczególnym
  znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum
  ogólnokrajowe.
 2. Referendum ogólnokrajowe ma
  prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w
  obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub
  Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną
  większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej
  liczby senatorów.
 3. Jeżeli w referendum
  ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych
  do głosowania, wynik referendum jest wiążący.
 4. Ważność referendum
  ogólnokrajowego oraz referendum, o którym mowa w art. 235 ust. 6,
  stwierdza Sąd Najwyższy.
 5. Zasady i
  tryb przeprowadzania referendum określa ustawa
  organiczna
  .

Rozdział
V
PREZYDENT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Art.
126.

 1. Prezydent Rzeczypospolitej
  Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej
  i gwarantem ciągłości władzy państwowej.
 2. Prezydent Rzeczypospolitej
  czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności
  i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności
  jego terytorium.
 3. Prezydent Rzeczypospolitej
  wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w
  Konstytucji i ustawach.

Art.
127
.

 1. Prezydent Rzeczypospolitej jest
  wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych,
  bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.
 2. Prezydent Rzeczypospolitej jest
  wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany
  tylko raz.
 3. Na Prezydenta Rzeczypospolitej
  może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu
  wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do
  Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających
  prawo wybierania do Sejmu.
 4. Na Prezydenta Rzeczypospolitej
  wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę
  ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska
  wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu
  przeprowadza się ponowne głosowanie.
 5. W ponownym głosowaniu wyboru
  dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym
  głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli
  którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na
  kandydowanie, utraci prawo wyborcze lub umrze, w jego miejsce do
  wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który
  otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym
  głosowaniu. W takim przypadku datę ponownego głosowania odracza
  się o dalszych 14 dni.
 6. Na Prezydenta Rzeczypospolitej
  wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał
  więcej głosów.
 7. Zasady i
  tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki
  ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej określa ustawa
  organiczna.

Art.
128.

 1. Kadencja Prezydenta
  Rzeczypospolitej rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu.
 2. Wybory Prezydenta
  Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający
  nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed
  upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, a w
  razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej – nie
  później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu,
  wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w
  ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.

Art.
129.

 1. Ważność wyboru Prezydenta
  Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy.
 2. Wyborcy przysługuje prawo
  zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności
  wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej na zasadach określonych w
  ustawie.
 3. W razie stwierdzenia
  nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej przeprowadza się
  nowe wybory, na zasadach przewidzianych w art. 128 ust. 2 dla
  przypadku opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.

Art.
130.

Prezydent
Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia
Narodowego następującej przysięgi:

“Obejmując
z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście
przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę
strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i
bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność
obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”.

Przysięga
może być złożona z dodaniem zdania “Tak mi dopomóż Bóg”.

Art.
131.

 1. Jeżeli Prezydent
  Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu,
  zawiadamia o tym Marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje
  obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej. Gdy Prezydent
  Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu o
  niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu
  przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej
  rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu. W
  razie uznania przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez
  Prezydenta Rzeczypospolitej Trybunał Konstytucyjny powierza
  Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie obowiązków Prezydenta
  Rzeczypospolitej.
 2. Marszałek Sejmu tymczasowo, do
  czasu wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki
  Prezydenta Rzeczypospolitej w razie:

  1. śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej,
  2. zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
  3. stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub
   innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze,
  4. uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta
   Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia,
   uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej
   liczby członków Zgromadzenia Narodowego,
  5. złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem
   Trybunału Stanu.
 3. Jeżeli Marszałek Sejmu nie
  może wykonywać obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej, obowiązki
  te przejmuje Marszałek Senatu.
 4. Osoba wykonująca obowiązki
  Prezydenta Rzeczypospolitej nie może postanowić o skróceniu
  kadencji Sejmu.

Art.
132.

Prezydent
Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego innego urzędu ani
pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są
związane ze sprawowanym urzędem.

Art.
133.

 1. Prezydent Rzeczypospolitej jako
  reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych:

  1. ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm
   i Senat,
  2. mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej
   Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych,
  3. przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy
   nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji
   międzynarodowych.
 2. Prezydent Rzeczypospolitej
  przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może zwrócić się do
  Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z
  Konstytucją.
 3. Prezydent Rzeczypospolitej w
  zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem Rady
  Ministrów i właściwym ministrem.

Art.
134.

 1. Prezydent Rzeczypospolitej jest
  najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W czasie
  pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami
  Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.
 3. Prezydent Rzeczypospolitej
  mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów Sił
  Zbrojnych na czas określony. Czas trwania kadencji, tryb i warunki
  odwołania przed jej upływem określa ustawa.
 4. Na czas wojny Prezydent
  Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, mianuje
  Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W tym samym trybie może on
  Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych odwołać. Kompetencje
  Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasady jego podległości
  konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej określa ustawa.
 5. Prezydent Rzeczypospolitej, na
  wniosek Ministra Obrony Narodowej, nadaje określone w ustawach
  stopnie wojskowe.
 6. Kompetencje Prezydenta
  Rzeczypospolitej, związane ze zwierzchnictwem nad Siłami
  Zbrojnymi, szczegółowo określa ustawa.

Art.
135.

Organem
doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i
zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest Rada Bezpieczeństwa
Narodowego.

Art.
136.

W
razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa Prezydent
Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zarządza
powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do
obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.
137.

Prezydent
Rzeczypospolitej nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na
zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

Art.
138.

Prezydent
Rzeczypospolitej nadaje ordery i odznaczenia.

Art.
139.

Prezydent
Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się
do osób skazanych przez Trybunał Stanu.

Art.
140.

Prezydent
Rzeczypospolitej może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu
lub do Zgromadzenia Narodowego. Orędzia nie czyni się przedmiotem
debaty.

Art.
141.

 1. W sprawach szczególnej wagi
  Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową. Radę
  Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem
  Prezydenta Rzeczypospolitej.
 2. Radzie Gabinetowej nie
  przysługują kompetencje Rady Ministrów.

Art.
142.

 1. Prezydent Rzeczypospolitej
  wydaje rozporządzenia i zarządzenia na zasadach określonych w
  art. 92 i art. 93.
 2. Prezydent Rzeczypospolitej
  wydaje postanowienia w zakresie realizacji pozostałych swoich
  kompetencji.

Art.
143.

Organem
pomocniczym Prezydenta Rzeczypospolitej jest Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej. Prezydent Rzeczypospolitej nadaje statut Kancelarii
oraz powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej.

Art.
144.

 1. Prezydent Rzeczypospolitej,
  korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji,
  wydaje akty urzędowe.
 2. Akty urzędowe Prezydenta
  Rzeczypospolitej wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa
  Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi
  odpowiedzialność przed Sejmem.
 3. Przepis ust. 2 nie dotyczy:
  1. zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu,
  2. zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,
  3. skracania kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji,
  4. inicjatywy ustawodawczej,
  5. zarządzania referendum ogólnokrajowego,
  6. podpisywania albo odmowy podpisania ustawy,
  7. zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w
   Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
  8. zwracania się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia
   Narodowego,
  9. wniosku do Trybunału Konstytucyjnego,
  10. wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli,
  11. desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów,
  12. przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego
   pełnienia obowiązków,
  13. wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed
   Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów,
  14. odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,
  15. zwoływania Rady Gabinetowej,
  16. nadawania orderów i odznaczeń,
  17. powoływania sędziów,
  18. stosowania prawa łaski,
  19. nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się
   obywatelstwa polskiego,
  20. powoływania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
  21. powoływania Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego,
  22. powoływania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  23. powoływania prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów
   Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  24. wniosku do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
  25. powoływania członków Rady Polityki Pieniężnej,
  26. powoływania i odwoływania członków Rady Bezpieczeństwa
   Narodowego,
  27. powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
  28. nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz
   powoływania i odwoływania Szefa Kancelarii Prezydenta
   Rzeczypospolitej,
  29. wydawania zarządzeń na zasadach określonych w art. 93,
  30. zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.

Art.
145.

 1. Prezydent Rzeczypospolitej za
  naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popełnienie przestępstwa
  może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem
  Stanu.
 2. Postawienie Prezydenta
  Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą
  Zgromadzenia Narodowego podjętą większością co najmniej 2/3
  głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego na
  wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego.
 3. Z dniem podjęcia uchwały o
  postawieniu Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia przed
  Trybunałem Stanu sprawowanie urzędu przez Prezydenta
  Rzeczypospolitej ulega zawieszeniu. Przepis art. 131 stosuje się
  odpowiednio.

Rozdział
VI
RADA
MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Art.
146.

 1. Rada Ministrów prowadzi
  politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Do Rady
  Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla
  innych organów państwowych, województw
  autonomicznych

  i samorządu terytorialnego.
 3. Rada Ministrów kieruje
  administracją rządową.
 4. W zakresie i na zasadach
  określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w
  szczególności:

  1. zapewnia wykonanie ustaw,
  2. wydaje rozporządzenia,
  3. koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
  4. chroni interesy Skarbu Państwa,
  5. uchwala projekt budżetu państwa,
  6. kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie
   rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,
  7. zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek
   publiczny,
  8. zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,
  9. sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi
   państwami i organizacjami międzynarodowymi,
  10. zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza
   i wypowiada inne umowy międzynarodowe,
  11. sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz
   określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby
   wojskowej,
  12. określa organizację i tryb swojej pracy.

Art.
147.

 1. Rada Ministrów składa się z
  Prezesa Rady Ministrów i ministrów.
 2. W skład Rady Ministrów mogą
  być powoływani wiceprezesi Rady Ministrów.
 3. Prezes i wiceprezes Rady
  Ministrów mogą pełnić także funkcję ministra.
 4. W skład Rady Ministrów mogą
  być ponadto powoływani przewodniczący określonych w ustawach
  komitetów.

Art.
148.

Prezes
Rady Ministrów:

 1. reprezentuje Radę Ministrów,
 2. kieruje pracami Rady Ministrów,
 3. wydaje rozporządzenia,
 4. zapewnia wykonywanie polityki
  Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania,
 5. koordynuje i kontroluje pracę
  członków Rady Ministrów,
 6. sprawuje
  nadzór nad województwami
  autonomicznymi

  i samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w
  Konstytucji i ustawach,
 7. jest zwierzchnikiem służbowym
  pracowników administracji rządowej.

Art.
149.

 1. Ministrowie kierują
  określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają
  zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres
  działania ministra kierującego działem administracji rządowej
  określają ustawy.
 2. Minister kierujący działem
  administracji rządowej wydaje rozporządzenia. Rada Ministrów, na
  wniosek Prezesa Rady Ministrów, może uchylić rozporządzenie lub
  zarządzenie ministra.
 3. Do przewodniczącego komitetu,
  o którym mowa w art. 147 ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy
  odnoszące się do ministra kierującego działem administracji
  rządowej.

Art.
150.

Członek
Rady Ministrów nie może prowadzić działalności sprzecznej z jego
obowiązkami publicznymi.

Art.
151.

Prezes
Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów i ministrowie składają
wobec Prezydenta Rzeczypospolitej następującą przysięgę:

“Obejmując
urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności
postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej,
a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze
najwyższym nakazem.”

Przysięga
może być złożona z dodaniem zdania “Tak mi dopomóż Bóg”.

Art.
152.

 1. Przedstawicielem
  Rady Ministrów w województwie jest Delegat
  Rady Ministrów.
 2. Tryb
  powoływania i odwoływania oraz zakres działania Delegatów
  Rady Ministrów

  określa ustawa
  organiczna
  .

Art.
153.

 1. W celu zapewnienia zawodowego,
  rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań
  państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby
  cywilnej.
 2. Prezes Rady Ministrów jest
  zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej.

Art.
154.

 1. Prezydent Rzeczypospolitej
  desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady
  Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Rady
  Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu
  14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji
  poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo
  powołanej Rady Ministrów.
 2. Prezes Rady Ministrów, w ciągu
  14 dni od dnia powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
  przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o
  udzielenie jej wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala
  bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej
  połowy ustawowej liczby posłów.
 3. W razie niepowołania Rady
  Ministrów w trybie ust. 1 lub nieudzielenia jej wotum zaufania w
  trybie ust. 2 Sejm w ciągu 14 dni od upływu terminów określonych
  w ust. 1 lub ust. 2 wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz
  proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną
  większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej
  liczby posłów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje tak wybraną
  Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków.

Art.
155.

 1. W razie niepowołania Rady
  Ministrów w trybie art. 154 ust. 3 Prezydent Rzeczypospolitej w
  ciągu 14 dni powołuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek
  pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich
  przysięgę. Sejm w ciągu 14 dni od dnia powołania Rady Ministrów
  przez Prezydenta Rzeczypospolitej udziela jej wotum zaufania
  większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej
  liczby posłów.
 2. W razie nieudzielenia Radzie
  Ministrów wotum zaufania w trybie określonym w ust. 1, Prezydent
  Rzeczypospolitej skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory.

Art.
156.

 1. Członkowie Rady Ministrów
  ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie
  Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w
  związku z zajmowanym stanowiskiem.
 2. Uchwałę o pociągnięciu
  członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem
  Stanu Sejm podejmuje na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej lub co
  najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów.

Art.
157.

 1. Członkowie Rady Ministrów
  ponoszą przed Sejmem solidarną odpowiedzialność za działalność
  Rady Ministrów.
 2. Członkowie Rady Ministrów
  ponoszą przed Sejmem również odpowiedzialność indywidualną za
  sprawy należące do ich kompetencji lub powierzone im przez Prezesa
  Rady Ministrów.

Art.
158.

 1. Sejm wyraża Radzie Ministrów
  wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na
  wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący
  imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli uchwała
  została przyjęta przez Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje
  dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego
  Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków
  Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę.
 2. Wniosek o podjęcie uchwały, o
  której mowa w ust. 1, może być poddany pod głosowanie nie
  wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny
  wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3
  miesięcy od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku. Powtórny
  wniosek może być zgłoszony przed upływem 3 miesięcy, jeżeli
  wystąpi z nim co najmniej 115 posłów.

Art.
159.

 1. Sejm może wyrazić ministrowi
  wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być
  zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Przepis art. 158 ust. 2
  stosuje się odpowiednio.
 2. Prezydent Rzeczypospolitej
  odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności
  większością głosów ustawowej liczby posłów.

Art.
160.

Prezes
Rady Ministrów może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie
Ministrów wotum zaufania. Udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów
następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowej liczby posłów.

Art.
161.

Prezydent
Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, dokonuje zmian
w składzie Rady Ministrów.

Art.
162.

 1. Prezes Rady Ministrów składa
  dymisję Rady Ministrów na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego
  Sejmu.
 2. Prezes Rady Ministrów składa
  dymisję Rady Ministrów również w razie:

  1. nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów,
  2. wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności,
  3. rezygnacji Prezesa Rady Ministrów.
 3. Prezydent Rzeczypospolitej,
  przyjmując dymisję Rady Ministrów, powierza jej dalsze
  sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.
 4. Prezydent Rzeczypospolitej, w
  przypadku określonym w ust. 2 pkt 3, może odmówić przyjęcia
  dymisji Rady Ministrów.

ROZDZIAŁ
VII

O
ORGANIZACJI TERYTORIALNEJ PAŃSTWA

Art.163

Państwo
jest zorganizowane terytorialnie w gminy, powiaty i województwa
autonomiczne.

Art.
164

 1. Państwo
  zapewnia skuteczne wcielenie w życie zasady solidarności,
  czuwając nad zapewnieniem odpowiedniej i sprawiedliwej równowagi
  gospodarczej i społecznej między różnymi częściami terytorium
  państwa polskiego.
 2. Zróżnicowanie
  statutów województw autonomicznych nie może pociągać za sobą
  w żadnym wypadku uprzywilejowania gospodarczego lub społecznego.

Art.
165

 1. Wszyscy
  obywatele mają te same prawa i obowiązki na całym terytorium
  państwa.
 2. Żadna
  władza nie może podejmować środków, które by bezpośrednio
  utrudniały swobodę przemieszczania się i osiedlania osób oraz
  wolność obrotu majątkowego na całym terytorium państwa
  polskiego.

Art.166

 1. Jednostkami
  samorządu terytorialnego są gminy i powiaty.
 2. Samorząd
  terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez
  Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Art.167

 1. Jednostki
  samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują
  im prawo własności i inne prawa majątkowe.
 2. Samodzielność
  jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.

Art.
168

 1. Zadania
  publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej
  są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako
  zadania własne.
 2. Jeżeli
  wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa lub województw
  autonomicznych, ustawa może zlecić jednostkom samorządu
  terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa
  tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych.
 3. Spory
  kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i
  administracji rządowej oraz administracji województw
  autonomicznych rozstrzygają sądy administracyjne.

Art.
169

 1. Jednostkom
  samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach
  publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.
 2. Finanse
  lokalne winny pochodzić przede wszystkim z podatków własnych i
  udziału w podatkach na rzecz państwa i województw autonomicznych.
 3. Źródła
  dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w
  ustawach.
 4. Jednostki
  samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków
  i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawach.

Art.
170

 1. Jednostki
  samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem
  organów stanowiących i wykonawczych.
 2. Wybory
  do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i
  odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb zgłaszania
  kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności
  wyborów określa ustawa organiczna.
 3. Zasady
  i tryb wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek
  samorządu terytorialnego określa ustawa organiczna.
 4. Ustrój
  wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w
  granicach ustaw, ich organy stanowiące.

Art.
171

Członkowie
wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o
sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego
z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego oraz o
zmianie granic terytorialnych powiatów i województw. Zasady i tryb
przeprowadzania referendum lokalnego określa ustawa organiczna.

Art.172

 1. Działalność
  samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia
  legalności.
 2. Organami
  nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są
  Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych
  regionalne izby obrachunkowe.
 3. Sejm,
  na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ
  stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco
  narusza Konstytucję lub ustawy.

Art.
173.

 1. Jednostki
  samorządu terytorialnego mają prawo zrzeszania się.
 2. Jednostka
  samorządu terytorialnego ma prawo przystępowania do
  międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
  oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi
  innych państw.
 3. Zasady,
  na jakich jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z
  praw, o których mowa w ust. 1 i 2, określa ustawa.

Art.
174

 1. W
  wykonaniu prawa do autonomii, uznanego w artykule 3 Konstytucji,
  przyznaje się autonomię terytorialną istniejącym w państwie
  województwom.
 2. Podstawą
  prawną istnienia województwa autonomicznego jest Konstytucja
  Rzeczypospolitej Polskiej oraz nadawany każdemu województwu statut
  autonomii.
 3. Państwo
  polskie uznaje statuty autonomii i zapewnia im ochronę jako
  integralnej części jego porządku prawnego.
 4. Zmiana
  statutów następuje w trybie przez nie ustalonym i wymaga, w każdym
  przypadku, zatwierdzenia przez Sejm i Senat w drodze ustawy
  organicznej.

Art.
175

 1. W
  żadnym razie nie jest dozwolona federacja województw
  autonomicznych.
 2. Statuty
  mogą określić wypadki, wymogi i zasady zawierania przez
  województwa autonomiczne między sobą umów w celu sprawowania
  zarządu i świadczenia właściwych im usług, a także określić
  charakter i skutki odpowiedniej informacji składanej Sejmowi i
  Senatowi. W pozostałych wypadkach porozumienia o współpracy
  między wspólnotami autonomicznymi wymagają upoważnienia ze
  strony Sejmu i Senatu.

Art.
176

 1. Województwa
  autonomiczne mogą przejąć kompetencje w następujących
  kwestiach:

  1. organizacji
   ich instytucji samorządowych,
  2. planowania
   przestrzennego, urbanistyki i spraw mieszkaniowych,
  3. robót
   publicznych na rzecz województwa autonomicznego na jego własnym
   terytorium,
  4. kolei
   i dróg, których trasa w całości przebiega na terytorium
   województwa autonomicznego oraz, w tych samych granicach,
   transportu kolejowego i drogowego oraz transportu linowego,
  5. portów
   schronienia, przystani i lotnisk sportowych oraz wszystkich innych,
   które nie prowadzą działalności handlowej,
  6. rolnictwa
   i hodowli, zgodnie z ogólnym ustrojem gospodarki,
  7. lasów
   i użytków leśnych,
  8. uprawnień
   w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
  9. projektowania,
   budowy i eksploatacji urządzeń napędzanych wodą, wiatrem oraz
   energią słoneczną; kanałów i systemów nawadniania służących
   interesom województwa autonomicznego; wód i kąpielisk,
  10. rybołówstwa
   na wodach wewnętrznych, gospodarki wodnej, polowania i rybołówstwa
   rzecznego,
  11. targów
   lokalnych i regionalnych,
  12. wspierania
   rozwoju gospodarczego województwa autonomicznego w ramach celów
   wyznaczonych przez ogólnopaństwową politykę ekonomiczną,
  13. rzemiosła,
  14. muzeów,
   bibliotek i konserwatoriów muzycznych mających znaczenie dla
   województwa autonomicznego,
  15. pomników
   przeszłości mających znaczenie dla województwa autonomicznego,
  16. wspierania
   rozwoju kultury, badań naukowych oraz, w określonych wypadkach,
   nauczania języka regionalnego,
  17. wspierania
   i organizowania turystyki w granicach swojego terytorium,
  18. wspierania
   sportu i właściwego korzystania z wypoczynku,
  19. pomocy
   społecznej,
  20. zdrowia
   i higieny,
  21. ochrony
   budowli i urządzeń oraz troski o ich stan,
  22. koordynacji
   i innych uprawnień w stosunku do regionalnej policji na zasadach
   określonych przez ustawę organiczną,
 2. Zgodnie
  z zasadami przyjętymi w Konstytucji i ustawach województwom
  autonomicznym przysługuje prawo do rozszerzania zakresu
  przysługujących im kompetencji.

Art.
177


 1. Do wyłącznej kompetencji państwa należą następujące sprawy:

  1. regulacja
   podstawowych warunków zapewniających równość wszystkim
   obywatelom państwa w wykonywaniu praw i wypełnianiu
   konstytucyjnych obowiązków,
  2. narodowości,
   imigracja, emigracja, cudzoziemcy i prawo azylu,
  3. stosunki
   międzynarodowe,
  4. obrona
   i siły zbrojne,
  5. wymiar
   sprawiedliwości,
  6. ustrój
   celny i system taryf; handel zagraniczny,
  7. system
   monetarny: dewizy, wymiana i wymienialność, podstawy systemu
   kredytowego, bankowego i ubezpieczeń,
  8. ustawodawstwo
   o wagach i miarach, określenie czasu urzędowego,
  9. podstawy
   i koordynacja ogólnego planowania działalności gospodarczej,
  10. finanse
   publiczne i dług państwa,
  11. ogólna
   koordynacja badań naukowo-technicznych,
  12. zewnętrzna
   ochrona zdrowotności; podstawy i ogólna koordynacja służby
   zdrowia; ustawodawstwo o wyrobach farmaceutycznych,
  13. ustawodawstwo
   podstawowe i system ekonomiczny zabezpieczenia społecznego, bez
   uszczerbku dla świadczenia usług w tym przedmiocie przez
   województwa autonomiczne,
  14. rybołówstwo
   morskie, bez uszczerbku dla uprawnień, które przyznano w tym
   przedmiocie województwom autonomicznym,
  15. flota
   handlowa i rejestr statków; oświetlenie wybrzeży i sygnalizacja
   morska; porty o znaczeniu ogólnopaństwowym; kontrola przestrzeni
   powietrznej; służba meteorologiczna oraz rejestr statków
   powietrznych,
  16. koleje
   i transport lądowy, przebiegające przez terytorium więcej niż
   jednego województwa autonomicznego; powszechne przepisy
   komunikacyjne; ruch drogowy oraz poruszanie się środków
   lokomocji o napędzie motorowym; poczta i telekomunikacja; kable
   napowietrzna, podmorskie i rediokomunikacja,
  17. podstawy
   ustrojowe górnictwa i energetyki,
  18. zasady
   produkcji, handlu, posiadania i użycia broni oraz materiałów
   wybuchowych,
  19. podstawowe
   normy dotyczące systemu prasy, radia i telewizji, bez uszczerbku
   dla uprawnień, które przyznano w tym przedmiocie województwom
   autonomicznym,
  20. ochrona
   polskiego dziedzictwa kulturalnego, artystycznego i pomników, bez
   uszczerbku dla uprawnień, które przyznano w tym przedmiocie
   województwom autonomicznym,
  21. bezpieczeństwo
   publiczne, bez uszczerbku dla uprawnień, które przyznano w tym
   przedmiocie województwom autonomicznym,
  22. statystyka
   państwowa,
  23. regulacja
   warunków otrzymywania, nadawania i homologacji tytułów
   akademickich i zawodowych,
  24. ustawodawstwo
   handlowe, karne i penitencjarne, ustawodawstwo procesowe, bez
   uszczerbku dla koniecznych odrębności, które w tym przedmiocie
   wypływają z osobliwości prawa materialnego województw
   autonomicznych,
  25. ustawodawstwo
   pracy, bez uszczerbku dla jego wykonywania przez organy województw
   autonomicznych,
  26. ustawodawstwo
   cywilne, bez uszczerbku dla zachowania zmiany i rozwijania przez
   województwa autonomiczne praw cywilnych,
  27. ustawodawstwo
   dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej,
  28. podstawy
   ustroju prawnego administracji publicznej i statusu jego
   funkcjonariuszy, zapewniające administrowanym, w każdym
   przypadku, jednakowe traktowanie; ogólne postępowanie
   administracyjne, bez uszczerbku dla odmienności wynikających z
   odmienności w organizacji wspólnot autonomicznych; ustawodawstwo
   o przymusowym wywłaszczeniu; ustawodawstwo o umowach i koncesjach
   administracyjnych oraz system odpowiedzialności wszystkich
   rodzajów administracji publicznej.

 2. Sprawy wyraźnie niezastrzeżone dla państwa przez niniejszą
  Konstytucję mogą przejść do właściwości województw
  autonomicznych na mocy ich statutów. Kompetencja w sprawach, które
  nie zostałyby przyjęte na mocy statutów o autonomii, przynależy
  państwu, którego normy mają pierwszeństwo w razie kolizji przed
  normami województw autonomicznych we wszystkim co nie należy do ich
  wyłącznej kompetencji. Prawo państwowe, w każdym razie, dopełnia
  prawo województw autonomicznych.

Art.
178

 1. Sejm
  i Senat mogą przyznać wszystkim lub niektórym województwom
  autonomicznym prawo stanowienia, obowiązujących na ich terytorium,
  norm ustawodawczych w sprawach należących do kompetencji państwa,
  w ramach zasad, założeń i kierunków wskazanych przez ustawę
  państwową. Bez uszczerbku dla kompetencji sądów, każda ustawa
  ramowa ustala sposób kontroli Sejmu i Senatu nad tymi normami
  ustawodawczymi województw autonomicznych.
 2. Państwo
  może przenieść lub delegować na województwa autonomiczne, w
  drodze ustawy organicznej, odpowiednie uprawnienia w sprawach
  należących do jego właściwości, które ze względu na swój
  charakter mogą być przeniesione lub delegowane. Ustawa powinna w
  każdym wypadku przewidywać przeniesienie odpowiednich środków
  finansowych, jak również formy kontroli zastrzeżonej dla siebie
  przez państwo.
 3. Państwo
  może stanowić ustawy ustalające zasady konieczne dla
  zharmonizowania postanowień normatywnych województw
  autonomicznych, nawet w wypadku spraw należących do ich
  kompetencji, kiedy wymaga tego interes powszechny. Powstanie takiej
  konieczności stwierdzają Sejm i Senat absolutną większością
  głosów każdej z izb.

Art.
179

 1. Województwa
  autonomiczne opierają swoją instytucjonalną organizację na
  zgromadzeniu ustawodawczym wybranym w głosowaniu powszechnym i
  zapewniającym reprezentację wszystkim powiatom, tworzącym
  terytorium województwa autonomicznego oraz na zarządzie o
  funkcjach wykonawczych i administracyjnych, a także na wojewodzie,
  wybieranym przez zgromadzenie ustawodawcze i powoływanym przez
  Prezydenta RP.
 2. Do
  wojewody należy kierowanie zarządem, najwyższa reprezentacja
  danego województwa autonomicznego i zwyczajna reprezentacja państwa
  wobec województwa.
 3. Wojewoda
  i członkowie zarządu są politycznie odpowiedzialni przed
  zgromadzeniem ustawodawczym.
 4. Sąd
  Wojewódzki, bez uszczerbku dla jurysdykcji przynależnej Sądowi
  Najwyższemu, zwieńcza organizację sądownictwa na obszarze
  województwa autonomicznego.
 5. W
  statutach województw autonomicznych mogą zostać określone
  przypadki i formy uczestnictwa województw w organizowaniu na
  terytorialnych okręgów sądowych. Wszystko to zgodnie z
  postanowieniami ustawy organicznej o władzy sądowej oraz w ramach
  jawności i niezawisłości tej władzy.
 6. Odpowiednie
  statuty po ich sankcjonowaniu i promulgowaniu mogą być zmienione
  jedynie w trybie przez nie ustanowionym, przy zastosowaniu
  referendum z udziałem wyborców wpisanych do odpowiednich
  rejestrów.

Art.
180

Kontrola
działalności organów województw autonomicznych jest wykonywana:

 1. przez
  Trybunał Konstytucyjny, w zakresie konstytucyjności ich
  postanowień normatywnych z mocą ustawy,
 2. przez
  Rząd, w zakresie wykonywania funkcji delegowanych, o których mowa
  w ustępie 2 artykułu 178,
 3. przez
  sądy administracyjne, w zakresie administracji autonomicznej i
  stanowionych przez nią norm,
 4. przez
  Najwyższą Izbę Kontroli, z punktu widzenia legalności,
  gospodarności i rzetelności.

Art.
181

Delegat
powołany przez Rząd kieruje administracją państwową na
terytorium województwa autonomicznego oraz koordynuje jej
działalność, a w razie potrzeby, z działalnością administracji
własnej województwa.

Art.
182

 1. Jeżeli
  województwo autonomiczne nie wykonuje swoich obowiązków, które
  Konstytucja i inne ustawy na nią nałożyły, albo działa w sposób
  poważnie godzący w interes powszechny państwa polskiego, Rada
  Ministrów, po uprzednim bezskutecznym upomnieniu wojewody i za
  aprobatą absolutnej większości Senatu, może przedsięwziąć
  środki konieczne do zobowiązania województwa do przymusowego
  wypełnienia owych obowiązków lub do ochrony wspomnianego interesu
  powszechnego.
 2. Dla
  wdrożenia środków przewidzianych w ustępie poprzednim, Rada
  Ministrów może wydawać polecenia wszystkim władzom województw
  autonomicznych.

Art.
183

 1. Województwa
  autonomiczne posiadają autonomię finansową w celu rozwijania i
  wykonywania swoich kompetencji zgodnie z zasadami koordynacji z
  finansami państwowymi oraz solidarności między wszystkimi
  obywatelami.
 2. Województwa
  autonomiczne mogą występować jako przedstawiciele państwa lub
  współdziałać z nim w zakresie ściągania podatków,
  dysponowania nimi oraz likwidacji roszczeń podatkowych państwa,
  zgodnie ze statutami i ustawami.

Art.
184

 1. Na
  środki województw autonomicznych składają się:

  1. podatki
   przekazane w całości lub części przez państwo; narzuty od
   podatków państwowych oraz inne formy udziału w dochodach
   państwa;
  2. ich
   własne podatki, opłaty i daniny specjalne;
  3. środki
   przekazane z wyrównawczego funduszu międzyterytorialnego oraz
   inne dotacje przyznane z budżetu państwa;
  4. dochody
   pochodzące z ich własności oraz wpływy wynikające z prawa
   prywatnego;
  5. dochód
   z operacji kredytowych.
 2. Województwa
  autonomiczne nie mogą w żadnym wypadku ustanawiać podatków na
  dobrach znajdujących się poza ich terytorium albo które by
  powodowały przeszkody w swobodnym obrocie handlowym lub wymianie
  usług.

Art.
185

W
celu złagodzenia międzyterytorialnych nierówności gospodarczych i
zapewnienia efektywności zasady solidarności tworzy się
Wyrównawczy Fundusz Inwestycyjny, którego środki będą dzielone
przez Sejm i Senat odpowiednio między województwa autonomiczne i
powiaty.

Rozdział
VIII
SĄDY
I TRYBUNAŁY

Art.
173.

Sądy
i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

Art.
174.

Sądy
i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

SĄDY

Art.
175.

 1. Wymiar sprawiedliwości w
  Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy
  powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.
 2. Sąd wyjątkowy lub tryb
  doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny.

Art.
176
.

 1. Postępowanie sądowe jest co
  najmniej dwuinstancyjne.
 2. Ustrój i
  właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają
  ustawy
  organiczne
  .

Art.
177.

Sądy
powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z
wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych
sądów.

Art.
178.

 1. Sędziowie w sprawowaniu
  swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz
  ustawom.
 2. Sędziom zapewnia się warunki
  pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz
  zakresowi ich obowiązków.
 3. Sędzia nie może należeć do
  partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności
  publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności
  sądów i niezawisłości sędziów.

Art.
179.

Sędziowie
są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek
Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.

Art.
180.

 1. Sędziowie są nieusuwalni.
 2. Złożenie sędziego z urzędu,
  zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na
  inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy
  orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie.
 3. Sędzia może być przeniesiony
  w stan spoczynku na skutek uniemożliwiających mu sprawowanie jego
  urzędu choroby lub utraty sił. Tryb postępowania oraz sposób
  odwołania się do sądu określa ustawa.
 4. Ustawa określa granicę wieku,
  po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku.
 5. W razie zmiany ustroju sądów
  lub zmiany granic okręgów sądowych wolno sędziego przenosić do
  innego sądu lub w stan spoczynku z pozostawieniem mu pełnego
  uposażenia.

Art.
181.

Sędzia
nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie,
pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności.
Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem
ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego
zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku
postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa
właściwego miejscowo sądu, który może nakazać natychmiastowe
zwolnienie zatrzymanego.

Art.
182
.

Udział
obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa
organiczna.

Art.
183.

 1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór
  nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie
  orzekania.
 2. Sąd Najwyższy wykonuje także
  inne czynności określone w Konstytucji i ustawach.
 3. Pierwszego Prezesa Sądu
  Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na sześcioletnią
  kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie
  Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

Art.
184.

Naczelny
Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w
zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności
administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o
zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i
aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.

Art.
185.

Prezesa
Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Prezydent
Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród kandydatów
przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu
Administracyjnego.

Art.
186.

 1. Krajowa Rada Sądownictwa stoi
  na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
 2. Krajowa Rada Sądownictwa może
  wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie
  zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim
  dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Art.
187.

 1. Krajowa Rada Sądownictwa
  składa się z:

  1. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości,
   Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez
   Prezydenta Rzeczypospolitej,
  2. piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu
   Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów
   wojskowych,
  3. czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz
   dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów.
 2. Krajowa Rada Sądownictwa
  wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i dwóch
  wiceprzewodniczących.
 3. Kadencja wybranych członków
  Krajowej Rady Sądownictwa trwa cztery lata.
 4. Ustrój,
  zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz
  sposób wyboru jej członków określa ustawa
  organiczna
  .

TRYBUNAŁ
KONSTYTUCYJNY

Art.
188
.

Trybunał
Konstytucyjny orzeka w sprawach:

 1. zgodności ustaw i umów
  międzynarodowych z Konstytucją,
 2. zgodności ustaw z
  ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja
  wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
 3. zgodności
  przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe oraz
  organy województw autonomicznych
  ,
  z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
 4. zgodności z Konstytucją celów
  lub działalności partii politycznych,
 5. skargi konstytucyjnej, o której
  mowa w art. 79 ust. 1.

Art.
189
.

 1. Trybunał
  Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi
  konstytucyjnymi organami państwa.
 2. Trybunał
  Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi
  organami państwa a organami województw autonomicznych
  .
 3. Trybunał
  Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami
  różnych województw autonomicznych
  .

Art.
190.

 1. Orzeczenia Trybunału
  Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są
  ostateczne.
 2. Orzeczenia Trybunału
  Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188 podlegają
  niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt
  normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony,
  orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
  Polskiej “Monitor Polski”.
 3. Orzeczenie Trybunału
  Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, jednak
  Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy
  obowiązującej aktu normatywnego. Termin ten nie może przekroczyć
  osiemnastu miesięcy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt
  normatywny dwunastu miesięcy. W przypadku orzeczeń, które wiążą
  się z nakładami finansowymi nie przewidzianymi w ustawie
  budżetowej, Trybunał Konstytucyjny określa termin utraty mocy
  obowiązującej aktu normatywnego po zapoznaniu się z opinią Rady
  Ministrów.
 4. Orzeczenie Trybunału
  Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową
  międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie
  którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna
  decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach,
  stanowi podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub
  innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w
  przepisach właściwych dla danego postępowania.
 5. Orzeczenia Trybunału
  Konstytucyjnego zapadają większością głosów.

Art.
191
.

 1. Z wnioskiem w sprawach, o
  których mowa w art. 188, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić
  mogą:

  1. Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu,
   Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes
   Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
   Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw
   Obywatelskich i Wojewoda.
  2. Krajowa Rada Sądownictwa w zakresie, o którym mowa w art. 186 ust.
   2,
  3. parlamenty
   województw autonomicznych

   oraz organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,
  4. ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe
   władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych,
  5. kościoły i inne związki wyznaniowe,
  6. podmioty określone w art. 79 w zakresie w nim wskazanym.
 2. Podmioty, o których mowa w
  ust. 1 pkt 3-5, mogą wystąpić z takim wnioskiem, jeżeli akt
  normatywny dotyczy spraw objętych ich zakresem działania.

Art.
192.

Z
wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 189, do Trybunału
Konstytucyjnego wystąpić mogą: Prezydent Rzeczypospolitej,
Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, Pierwszy
Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
Prezes Najwyższej Izby Kontroli i
Wojewoda.

Art.
193.

Każdy
sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne
co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi
umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na
pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed
sądem.

Art.
194.

 1. Trybunał Konstytucyjny składa
  się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat
  spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Ponowny
  wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny.
 2. Prezesa i Wiceprezesa Trybunału
  Konstytucyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej spośród
  kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów
  Trybunału Konstytucyjnego.

Art.
195.

 1. Sędziowie Trybunału
  Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i
  podlegają tylko Konstytucji.
 2. Sędziom Trybunału
  Konstytucyjnego zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie
  odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.
 3. Sędziowie Trybunału
  Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć
  do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić
  działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami
  niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Art.
196.

Sędzia
Trybunału Konstytucyjnego nie może być, bez uprzedniej zgody
Trybunału Konstytucyjnego, pociągnięty do odpowiedzialności
karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może być zatrzymany
lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku
przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do
zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu
niezwłocznie powiadamia się Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,
który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Art.
197
.

Organizację
Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem
określa ustawa
organiczna
.

TRYBUNAŁ
STANU

Art.
198
.

 1. Za naruszenie Konstytucji lub
  ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego
  urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem
  Stanu ponoszą: Prezydent Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów
  oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego,
  Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady
  Radiofonii i Telewizji, osoby, którym Prezes Rady Ministrów
  powierzył kierowanie ministerstwem oraz Naczelny Dowódca Sił
  Zbrojnych.
 2. Odpowiedzialność
  konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą również posłowie
  i senatorowie w zakresie określonym w art. 107.
 3. Rodzaje
  kar orzekanych przez Trybunał Stanu określa ustawa
  organiczna
  .

Art.
199.

 1. Trybunał Stanu składa się z
  przewodniczącego, 2 zastępców przewodniczącego i 16 członków
  wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas
  kadencji Sejmu. Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co
  najmniej połowa członków Trybunału Stanu powinni mieć
  kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego.
 2. Przewodniczącym Trybunału
  Stanu jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.
 3. Członkowie Trybunału Stanu w
  sprawowaniu funkcji sędziego Trybunału Stanu są niezawiśli i
  podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Art.
200.

Członek
Trybunału Stanu nie może być bez uprzedniej zgody Trybunału
Stanu, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony
wolności. Członek Trybunału Stanu nie może być zatrzymany lub
aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku
przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do
zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu
niezwłocznie powiadamia się przewodniczącego Trybunału Stanu,
który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Art.
201.

Organizację
Trybunału Stanu oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa
ustawa
organiczna
.

Rozdział
IX
ORGANY
KONTROLI PAŃSTWOWEJ
I OCHRONY PRAWA

NAJWYŻSZA
IZBA KONTROLI

Art.
202.

 1. Najwyższa Izba Kontroli jest
  naczelnym organem kontroli państwowej.
 2. Najwyższa Izba Kontroli
  podlega Sejmowi.
 3. Najwyższa Izba Kontroli działa
  na zasadach kolegialności.

Art.
203.

 1. Najwyższa Izba Kontroli
  kontroluje działalność organów administracji rządowej,
  Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych
  państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności,
  gospodarności, celowości i rzetelności.
 2. Najwyższa
  Izba Kontroli może kontrolować działalność organów województw
  autonomicznych oraz

  samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych
  komunalnych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności,
  gospodarności i rzetelności.
 3. Najwyższa Izba Kontroli może
  również kontrolować z punktu widzenia legalności i gospodarności
  działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów
  gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub
  środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań
  finansowych na rzecz państwa.

Art.
204.

 1. Najwyższa Izba Kontroli
  przedkłada Sejmowi:

  1. analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki
   pieniężnej,
  2. opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów,
  3. informacje o wynikach kontroli, wnioski i wystąpienia, określone w
   ustawie.
 2. Najwyższa Izba Kontroli
  przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Art.
205.

 1. Prezes Najwyższej Izby
  Kontroli jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 6 lat i
  może być ponownie powołany tylko raz.
 2. Prezes Najwyższej Izby
  Kontroli nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem
  stanowiska profesora szkoły wyższej ani wykonywać innych zajęć
  zawodowych.
 3. Prezes Najwyższej Izby
  Kontroli nie może należeć do partii politycznej, związku
  zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się
  pogodzić z godnością jego urzędu.

Art.
206.

Prezes
Najwyższej Izby Kontroli nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu
pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być zatrzymany lub
aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa
i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia
prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie
powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać
natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Art.
207
.

Organizację
oraz tryb działania Najwyższej Izby Kontroli określa ustawa
organiczna
.

RZECZNIK
PRAW OBYWATELSKICH

Art.
208
.

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich
  stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych
  w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.
 2. Zakres i
  sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa
  organiczna.

Art.
209.

 1. Rzecznik Praw Obywatelskich
  jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 5 lat.
 2. Rzecznik Praw Obywatelskich nie
  może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora
  szkoły wyższej ani wykonywać innych zajęć zawodowych.
 3. Rzecznik Praw Obywatelskich nie
  może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani
  prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z
  godnością jego urzędu.

Art.
210.

Rzecznik
Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły,
niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed
Sejmem na zasadach określonych w ustawie
organicznej
.

Art.
211.

Rzecznik
Praw Obywatelskich nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu
pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności.
Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być zatrzymany lub
aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa
i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia
prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie
powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać
natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Art.
212.

Rzecznik
Praw Obywatelskich corocznie informuje Sejm i Senat o swojej
działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw
człowieka i obywatela.

KRAJOWA
RADA RADIOFONII I TELEWIZJI

Art.
213.

 1. Krajowa Rada Radiofonii i
  Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz
  interesu publicznego w radiofonii i telewizji.
 2. Krajowa Rada Radiofonii i
  Telewizji wydaje rozporządzenia, a w sprawach indywidualnych
  podejmuje uchwały.

Art.
214.

 1. Członkowie Krajowej Rady
  Radiofonii i Telewizji są powoływani przez Sejm, Senat i
  Prezydenta Rzeczypospolitej.
 2. Członek Krajowej Rady
  Radiofonii i Telewizji nie może należeć do partii politycznej,
  związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie
  dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji.

Art.
215
.

Zasady
i tryb działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jej
organizację oraz szczegółowe zasady powoływania jej członków
określa ustawa
organiczna
.

Rozdział
X
FINANSE
PUBLICZNE

Art.
216
.

 1. Środki
  finansowe na cele publiczne są gromadzone i wydatkowane w sposób
  określony w ustawie
  organicznej
  .
 2. Nabywanie,
  zbywanie i obciążanie nieruchomości, udziałów lub akcji oraz
  emisja papierów wartościowych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank
  Polski lub inne państwowe osoby prawne następuje na zasadach i w
  trybie określonych w ustawie
  organicznej
  .
 3. Ustanowienie
  monopolu następuje w drodze ustawy
  organicznej
  .
 4. Zaciąganie
  pożyczek oraz udzielanie gwarancji i poręczeń finansowych przez
  państwo następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie
  organicznej
  .
 5. Nie wolno
  zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń
  finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny
  przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Sposób
  obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz
  państwowego długu publicznego określa ustawa
  organiczna
  .

Art.
217
.

Nakładanie
podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów,
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad
przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od
podatków następuje w drodze ustawy
organicznej
.

Art.
218
.

Organizację
Skarbu Państwa oraz sposób zarządzania majątkiem Skarbu Państwa
określa ustawa
organiczna
.

Art.
219.

 1. Sejm uchwala budżet państwa
  na rok budżetowy w formie ustawy budżetowej.
 2. Zasady i tryb opracowania
  projektu budżetu państwa, stopień jego szczegółowości oraz
  wymagania, którym powinien odpowiadać projekt ustawy budżetowej,
  a także zasady i tryb wykonywania ustawy budżetowej określa
  ustawa.
 3. W wyjątkowych przypadkach
  dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż rok może
  określać ustawa organiczna o prowizorium budżetowym. Przepisy
  dotyczące projektu ustawy budżetowej stosuje się odpowiednio do
  projektu ustawy organicznej o prowizorium budżetowym.
 4. Jeżeli
  ustawa budżetowa albo ustawa o prowizorium budżetowym nie weszły
  w życie w dniu rozpoczęcia roku budżetowego, Rada Ministrów
  prowadzi gospodarkę finansową na podstawie przedłożonego
  projektu ustawy organicznej.

Art.
220.

 1. Zwiększenie wydatków lub
  ograniczenie dochodów planowanych przez Radę Ministrów nie może
  powodować ustalenia przez Sejm większego deficytu budżetowego niż
  przewidziany w projekcie ustawy budżetowej.
 2. Ustawa budżetowa nie może
  przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie
  zobowiązania w centralnym banku państwa.

Art.
221.

Inicjatywa
ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium
budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu
publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez
państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów.

Art.
222.

Rada
Ministrów przedkłada Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed
rozpoczęciem roku budżetowego projekt ustawy budżetowej na rok
następny. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest późniejsze
przedłożenie projektu.

Art.
223.

Senat
może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od
dnia przekazania jej Senatowi.

Art.
224.

 1. Prezydent Rzeczypospolitej
  podpisuje w ciągu 7 dni ustawę budżetową albo ustawę o
  prowizorium budżetowym przedstawioną przez Marszałka Sejmu. Do
  ustawy budżetowej i ustawy o prowizorium budżetowym nie stosuje
  się przepisu art. 122 ust. 5.
 2. W przypadku zwrócenia się
  Prezydenta Rzeczypospolitej do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie
  zgodności z Konstytucją ustawy budżetowej albo ustawy o
  prowizorium budżetowym przed jej podpisaniem, Trybunał orzeka w
  tej sprawie nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia
  wniosku w Trybunale.

Art.
225.

Jeżeli
w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy
budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi
Rzeczypospolitej do podpisu, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu
14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Art.
226.

 1. Rada Ministrów w ciągu 5
  miesięcy od zakończenia roku budżetowego przedkłada Sejmowi
  sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o
  stanie zadłużenia państwa.
 2. Sejm rozpatruje przedłożone
  sprawozdanie i po zapoznaniu się z opinią Najwyższej Izby
  Kontroli podejmuje, w ciągu 90 dni od dnia przedłożenia Sejmowi
  sprawozdania, uchwałę o udzieleniu lub o odmowie udzielenia Radzie
  Ministrów absolutorium.

Art.
227
.

 1. Centralnym bankiem państwa
  jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji
  pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej.
  Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.
 2. Organami Narodowego Banku
  Polskiego są: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki
  Pieniężnej oraz Zarząd Narodowego Banku Polskiego.
 3. Prezes Narodowego Banku
  Polskiego jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta
  Rzeczypospolitej, na 6 lat.
 4. Prezes Narodowego Banku
  Polskiego nie może należeć do partii politycznej, związku
  zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się
  pogodzić z godnością jego urzędu.
 5. W skład Rady Polityki
  Pieniężnej wchodzą Prezes Narodowego Banku Polskiego jako
  przewodniczący oraz osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu
  finansów powoływane na 6 lat, w równej liczbie przez Prezydenta
  Rzeczypospolitej, Sejm i Senat.
 6. Rada Polityki Pieniężnej
  ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przedkłada je
  do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę
  Ministrów projektu ustawy budżetowej. Rada Polityki Pieniężnej,
  w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, składa
  Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej.
 7. Organizację
  i zasady działania Narodowego Banku Polskiego oraz szczegółowe
  zasady powoływania i odwoływania jego organów określa ustawa
  organiczna
  .

Rozdział
XI
STANY
NADZWYCZAJNE

Art.
228.

 1. W sytuacjach szczególnych
  zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są
  niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan
  nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski
  żywiołowej.
 2. Stan nadzwyczajny może być
  wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia,
  które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości.
 3. Zasady działania organów
  władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone
  wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych
  stanów nadzwyczajnych, określa ustawa.
 4. Ustawa może określić
  podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych
  wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności
  i praw człowieka i obywatela.
 5. Działania podjęte w wyniku
  wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi
  zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia
  normalnego funkcjonowania państwa.
 6. W czasie stanu nadzwyczajnego
  nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu,
  Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze
  Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych.
 7. W czasie stanu nadzwyczajnego
  oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona
  kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą
  być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu
  terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje
  tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do
  organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko tam, gdzie nie
  został wprowadzony stan nadzwyczajny.

Art.
229.

W
razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej
wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji, Prezydent
Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić stan
wojenny na części albo na całym terytorium państwa.

Art.
230.

 1. W razie zagrożenia
  konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub
  porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady
  Ministrów może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż
  90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium
  państwa.
 2. Przedłużenie stanu
  wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas
  nie dłuższy niż 60 dni.

Art.
231.

Rozporządzenie
o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego Prezydent
Rzeczypospolitej przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania
rozporządzenia. Sejm niezwłocznie rozpatruje rozporządzenie
Prezydenta Rzeczypospolitej. Sejm może je uchylić bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej
liczby posłów.

Art.
232.

W
celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii
technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich
usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie
dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na
całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić
za zgodą Sejmu.

Art.
233.

 1. Ustawa określająca zakres
  ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu
  wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać wolności i praw
  określonych w art. 30 (godność człowieka), art. 34 i art. 36
  (obywatelstwo), art. 38 (ochrona życia), art. 39, art. 40 i art. 41
  ust. 4 (humanitarne traktowanie), art. 42 (ponoszenie
  odpowiedzialności karnej), art. 45 (dostęp do sądu), art. 47
  (dobra osobiste), art. 53 (sumienie i religia), art. 63 (petycje)
  oraz art. 48 i art. 72 (rodzina i dziecko).
 2. Niedopuszczalne jest
  ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z
  powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia
  społecznego, urodzenia oraz majątku.
 3. Ustawa określająca zakres
  ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski
  żywiołowej może ograniczać wolności i prawa określone w art.
  22 (wolność działalności gospodarczej), art. 41 ust. 1, 3 i 5
  (wolność osobista), art. 50 (nienaruszalność mieszkania), art.
  52 ust. 1 (wolność poruszania się i pobytu na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej), art. 59 ust. 3 (prawo do strajku), art.
  64 (prawo własności), art. 65 ust. 1 (wolność pracy), art. 66
  ust. 1 (prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) oraz
  art. 66 ust. 2 (prawo do wypoczynku).

Art.
234.

 1. Jeżeli w czasie stanu
  wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent
  Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z
  mocą ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228 ust.
  3-5. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na
  najbliższym posiedzeniu.
 2. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, mają charakter źródeł
  powszechnie obowiązującego prawa.

Rozdział
XII
ZMIANA
KONSTYTUCJI

Art.
235.

 1. Projekt ustawy o zmianie
  Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby
  posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej.
 2. Zmiana Konstytucji następuje w
  drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i
  następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat.
 3. Pierwsze czytanie projektu
  ustawy o zmianie Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż
  trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy.
 4. Ustawę
  o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3
  głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
  oraz Senat większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co
  najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
 5. Uchwalenie przez Sejm ustawy
  zmieniającej przepisy rozdziałów I, II lub XII Konstytucji może
  odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po
  pierwszym czytaniu projektu tej ustawy.
 6. Po
  uchwaleniu ustawy o zmianie Konstytucji przez Sejm i Senat Marszałek
  Sejmu zarządza niezwłocznie przeprowadzenie referendum w ciągu 60
  dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat. Zmiana Konstytucji
  zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się
  większość głosujących.
 7. Po
  zakończeniu postępowania określonego w ust. 4 i 6 Marszałek
  Sejmu przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej ustawę uchwaloną
  przez Sejm i Senat oraz przyjętą w referendum do podpisu.
  Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia
  przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw
  Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział
XIII
PRZEPISY
PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art.
236.

W
okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji Rada Ministrów
przedstawi Sejmowi projekty ustaw niezbędnych do stosowania
Konstytucji.

Art.
237

 1. W
  okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji sejmiki
  wojewódzkie przedstawią Sejmowi projekty statutów autonomii.
 2. Statuty
  autonomii powinny zawierać:

  1. określenie
   nazwy województwa,
  2. określenie
   jego terytorium,
  3. określenie
   nazwy, organizacji i siedziby własnych instytucji autonomicznych,
  4. określenie
   kompetencji przejętych w ustalonych przez Konstytucję ramach
   oraz zasad przejścia odpowiednich służb na rzecz województwa
   autonomicznego.
 3. Projekt
  statutu autonomii może być złożony przez dwa lub więcej
  sąsiadujących ze sobą województw jako projekt wspólny.
 4. Po
  przyjęciu projektu statutu przez sejmik województwa większością
  absolutną głosów przekazuje się go Komisji Konstytucyjnej
  Sejmu, która w terminie trzech miesięcy rozpatruje go przy
  współudziale i obecności delegacji sejmiku występującego z
  wnioskiem w celu ustalenia, za ogólną zgodą, jego ostatecznej
  redakcji.
 5. W
  razie osiągnięcia wspomnianej zgody, ustalony tekst jest
  poddawany pod referendum ciała wyborczego województwa lub
  województw objętych zasięgiem terytorialnym projektowanego
  statutu.
 6. Jeżeli
  projekt zostanie zaaprobowany większością ważnie oddanych
  głosów, jest on wnoszony do Sejmu i Senatu. Obie izby na
  posiedzeniach plenarnych decydują o tekście w drodze głosowania
  ratyfikacyjnego. Po zaaprobowaniu statutu, Prezydent RP opatruje go
  sankcją i promulguje jako ustawę.