Dochody: 51.620,24 zł
– samoopodatkowanie kół, Rady i zarządu (+ dodatkowe wpłaty) – 21.072 zł
– wpłaty na prenumeratę JASKÓŁKI – 1.210,98 zł
– darowizny – 24.450 zł
– podnajem lokalu – 3.370 zł
– pozostałe wpłaty na akcje RAŚ – 1.517 zł
– odsetki bankowe – 0,26 zł
Wydatki: 29.380,12 zł
– druk JASKÓŁKI – 14.250 zł
– wysyłka prenumeraty – 998,50 zł
– czynsz za lokal – 8.040 zł
– założenie sprawy sądowej – 2.123,64 zł
– zwrot dotacji (UM Mysłowice) – 1.100 zł
– reklama – 2.793 zł
– prowizje bankowe – 75 zł
Stan środków na koncie na 31.12.2010: 23.349,54 zł