Działaj po stronie Śląska. Dołącz do Ruchu Autonomii Śląska

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA RAŚ

  Składkę członkowską będę opłacać:
  co miesiąc - 10 zł   raz na rok - 120 zł

  Kliknij, by uzyskać pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie członkostwa w Ruchu Autonomii Śląska.

  Kliknij, by uzyskać pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych w tym zakresie przesyłania newslettera/

  Ja, niżej podpisany(a) deklaruję chęć wstąpienia do Ruchu Autonomii Śląska. Znam i popieram cele statutowe stowarzyszenia, zobowiązuję się wywiązywać z obowiązków członkowskich oraz stosować do uchwał i zaleceń podejmowanych przez organy Ruchu.

  • uzyskanie przez Śląska autonomii w ramach dojrzałej decentralizacji Rzeczypospolitej Polskiej
  • pogłębianie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Śląska i innych regionów Rzeczypospolitej Polskiej
  • kształtowanie i rozwijanie wśród ludności Śląska aktywnej postawy obywatelskiej
  • współuczestniczenie w integracji wszystkich zamieszkujących Śląsk, bez względu na opcje etniczne
  • podejmowanie aktywnych działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz spuścizny materialnej i duchowej przodków,
  • upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich
  • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • utrzymywanie z śląską diasporą kontaktów kulturowych i ekonomicznych oraz podtrzymywanie wśród niej więzi emocjonalnych ze stronami ojczystymi
  • promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku Śląska
  • promowanie różnorodności językowej i mowy śląskiej
  • uczestniczenie w Kongresie lub Walnym Zebraniu władz terenowych z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym
  • zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Ruchu
  • uzyskiwanie od władz Ruchu informacji o bieżącej działalności i zamierzeniach Ruchu
  • korzystanie z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Ruchu
  • otrzymywanie od wszystkich pomocy oraz poparcia w zakresie realizacji jego zadań statutowych
  • używanie godła, logo i barw Ruchu
  • regularne opłacania składki członkowskiej (miesięcznie – 10 zł lub rocznie – 120 zł)
  • aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Ruchu
  • dbania o dobre imię Ruchu
  • przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Ruchu

  Działaj po stronie Śląska. Dołącz do RAŚ

  DEKLARACJA CZŁONKOWSKA RAŚ

   Składkę członkowską będę opłacać:
   co miesiąc - 10 zł   raz na rok - 120 zł

   Kliknij, by uzyskać pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie członkostwa w Ruchu Autonomii Śląska.

   Kliknij, by uzyskać pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych w tym zakresie przesyłania newslettera/

   Ja, niżej podpisany(a) deklaruję chęć wstąpienia do Ruchu Autonomii Śląska. Znam i popieram cele statutowe stowarzyszenia, zobowiązuję się wywiązywać z obowiązków członkowskich oraz stosować do uchwał i zaleceń podejmowanych przez organy Ruchu.

   • uzyskanie przez Śląska autonomii w ramach dojrzałej decentralizacji Rzeczypospolitej Polskiej
   • pogłębianie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Śląska i innych regionów Rzeczypospolitej Polskiej
   • kształtowanie i rozwijanie wśród ludności Śląska aktywnej postawy obywatelskiej
   • współuczestniczenie w integracji wszystkich zamieszkujących Śląsk, bez względu na opcje etniczne
   • podejmowanie aktywnych działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz spuścizny materialnej i duchowej przodków,
   • upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich
   • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
   • utrzymywanie z śląską diasporą kontaktów kulturowych i ekonomicznych oraz podtrzymywanie wśród niej więzi emocjonalnych ze stronami ojczystymi
   • promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku Śląska
   • promowanie różnorodności językowej i mowy śląskiej
   • uczestniczenie w Kongresie lub Walnym Zebraniu władz terenowych z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym
   • zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Ruchu
   • uzyskiwanie od władz Ruchu informacji o bieżącej działalności i zamierzeniach Ruchu
   • korzystanie z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Ruchu
   • otrzymywanie od wszystkich pomocy oraz poparcia w zakresie realizacji jego zadań statutowych
   • używanie godła, logo i barw Ruchu
   • regularne opłacania składki członkowskiej (miesięcznie – 10 zł lub rocznie – 120 zł)
   • aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Ruchu
   • dbania o dobre imię Ruchu
   • przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Ruchu