Działaj po stronie Śląska. Dołącz do Ruchu Autonomii Śląska

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA RAŚ

Składkę członkowską będę opłacać:
co miesiąc - 10 zł   raz na rok - 120 zł

Kliknij, by uzyskać pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie członkostwa w Ruchu Autonomii Śląska.

Kliknij, by uzyskać pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych w tym zakresie przesyłania newslettera/

Ja, niżej podpisany(a) deklaruję chęć wstąpienia do Ruchu Autonomii Śląska. Znam i popieram cele statutowe stowarzyszenia, zobowiązuję się wywiązywać z obowiązków członkowskich oraz stosować do uchwał i zaleceń podejmowanych przez organy Ruchu.

 • uzyskanie przez Śląska autonomii w ramach dojrzałej decentralizacji Rzeczypospolitej Polskiej
 • pogłębianie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Śląska i innych regionów Rzeczypospolitej Polskiej
 • kształtowanie i rozwijanie wśród ludności Śląska aktywnej postawy obywatelskiej
 • współuczestniczenie w integracji wszystkich zamieszkujących Śląsk, bez względu na opcje etniczne
 • podejmowanie aktywnych działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz spuścizny materialnej i duchowej przodków,
 • upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • utrzymywanie z śląską diasporą kontaktów kulturowych i ekonomicznych oraz podtrzymywanie wśród niej więzi emocjonalnych ze stronami ojczystymi
 • promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku Śląska
 • promowanie różnorodności językowej i mowy śląskiej
 • uczestniczenie w Kongresie lub Walnym Zebraniu władz terenowych z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym
 • zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Ruchu
 • uzyskiwanie od władz Ruchu informacji o bieżącej działalności i zamierzeniach Ruchu
 • korzystanie z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Ruchu
 • otrzymywanie od wszystkich pomocy oraz poparcia w zakresie realizacji jego zadań statutowych
 • używanie godła, logo i barw Ruchu
 • regularne opłacania składki członkowskiej (miesięcznie – 10 zł lub rocznie – 120 zł)
 • aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Ruchu
 • dbania o dobre imię Ruchu
 • przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Ruchu

Działaj po stronie Śląska. Dołącz do RAŚ

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA RAŚ

Składkę członkowską będę opłacać:
co miesiąc - 10 zł   raz na rok - 120 zł

Kliknij, by uzyskać pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie członkostwa w Ruchu Autonomii Śląska.

Kliknij, by uzyskać pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych w tym zakresie przesyłania newslettera/

Ja, niżej podpisany(a) deklaruję chęć wstąpienia do Ruchu Autonomii Śląska. Znam i popieram cele statutowe stowarzyszenia, zobowiązuję się wywiązywać z obowiązków członkowskich oraz stosować do uchwał i zaleceń podejmowanych przez organy Ruchu.

 • uzyskanie przez Śląska autonomii w ramach dojrzałej decentralizacji Rzeczypospolitej Polskiej
 • pogłębianie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Śląska i innych regionów Rzeczypospolitej Polskiej
 • kształtowanie i rozwijanie wśród ludności Śląska aktywnej postawy obywatelskiej
 • współuczestniczenie w integracji wszystkich zamieszkujących Śląsk, bez względu na opcje etniczne
 • podejmowanie aktywnych działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz spuścizny materialnej i duchowej przodków,
 • upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • utrzymywanie z śląską diasporą kontaktów kulturowych i ekonomicznych oraz podtrzymywanie wśród niej więzi emocjonalnych ze stronami ojczystymi
 • promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku Śląska
 • promowanie różnorodności językowej i mowy śląskiej
 • uczestniczenie w Kongresie lub Walnym Zebraniu władz terenowych z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym
 • zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Ruchu
 • uzyskiwanie od władz Ruchu informacji o bieżącej działalności i zamierzeniach Ruchu
 • korzystanie z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Ruchu
 • otrzymywanie od wszystkich pomocy oraz poparcia w zakresie realizacji jego zadań statutowych
 • używanie godła, logo i barw Ruchu
 • regularne opłacania składki członkowskiej (miesięcznie – 10 zł lub rocznie – 120 zł)
 • aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Ruchu
 • dbania o dobre imię Ruchu
 • przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Ruchu