W związku ze zbliżającym się posiedzeniem Kongresu Ruchu Autonomii Śląska zamieszczamy proponowany porządek obrad.

Termin: 1 czerwca 2019 roku, godz. 10.30
Miejsce: Ruda Śląska (Wirek), ul. Teatralna 6B

W przypadku, gdyby Kongres  nie mógł się rozpocząć i odbyć z powodu braku wymaganego kworum wyznacza się następny termin Konwentu na dzień 01.06.2019 r. o godz. 11.00 w Rudzie Śląskiej ul. Teatralna 6B z  porządkiem obrad określonym poniżej.

Porządek obrad Kongresu Ruchu Autonomii Śląska

 1. Otwarcie obrad, powitanie członków RAŚ i gości przez Przewodniczącego Ruchu.
 2. Wystąpienia gości.
 3. Powołanie Przewodniczącego obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad
 5. Powołanie:
  – Sekretarza,
  – komisji mandatowo – wyborczej,
  – komisji uchwał i wniosków
 1. Sprawozdanie komisji mandatowo-wyborczej i stwierdzenie prawomocności obrad (przewodniczący komisji mandatowo-wyborczej).
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Ruchu z działalności za okres kadencji.
 3. Sprawozdanie finansowe za okres kadencji, omówienie wyników (Skarbnik).
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności za okres kadencji.
 5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Ruchu.
 8. Dyskusja programowa – zgłaszanie projektów uchwał, wniosków, uwag, propozycji.
 9. Wybór władz Ruchu (część 1):
  1. przedstawienie i zatwierdzenie Regulaminu wyborczego,
  2. ustalenie liczebności poszczególnych władz Ruchu,
  3. zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Przewodniczącego Ruchu oraz dyskusja,
  4. wybór Przewodniczącego Ruchu,
  5. kontynuacja dyskusji programowej,
  6. ogłoszenie wyników wyborów na Przewodniczącego RAŚ.
 10. Wybór władz Ruchu (część 2):
  1. zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Rady Naczelnej oraz dyskusja,
  2. wybór Rady Naczelnej,
  3. kontynuacja dyskusji programowej,
  4. ogłoszenie wyników wyborów do Rady Naczelnej,
  5. kontynuacja dyskusji programowej,
  6. wybór Zarządu (wyboru dokonuje Rada Naczelna),
  7. zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Komisji Rewizyjnej oraz dyskusja,
  8. wybór Komisji Rewizyjnej,
  9. kontynuacja dyskusji programowej,
  10. ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej,
  11. zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Sądu Koleżeńskiego oraz dyskusja,
  12. wybór Sądu Koleżeńskiego,
  13. kontynuacja dyskusji programowej,
  14. ogłoszenie wyników wyborów do Sądu Koleżeńskiego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Wystąpienie Komisji Wniosków i Uchwał.
 13. Przyjęcie uchwał programowych Kongresu.
 14. Zamknięcie obrad.