Po dwumiesięcznej przerwie, dnia 30 sierpnia zebrał się sejmik województwa śląskiego. Sesja plenarna poprzedzona została spotkaniami komisji. Na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Jerzy Gorzelik poruszył kwestię postępującej dewastacji dróg wojewódzkich, wynikającą z przedłużającej się budowy mostu na autostradzie A1 w gminie Mszana. Radny RAŚ podkreślił, że koszty nieudolności inwestora – instytucji centralnej jaką jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – nie mogą być przerzucane na samorząd wojewódzki. Złożył wniosek o zaproszenie na kolejne spotkanie komisji pani dyrektor oddziału GDDKiA w Katowicach, w celu przedstawienia radnym harmonogramu napraw zniszczonych dróg i złożenia deklaracji o pokryciu kosztów przez GDDKiA. Wniosek został przyjęty. Temat zniszczonych dróg wojewódzkich w okolicach feralnego mostu podjął też na sesji sejmiku po raz kolejny w ostatnich kilkunastu miesiącach radny Janusz Wita, dopytując zarząd województwa o poniesione dotąd koszty napraw. Przewodniczący klubu radnych RAŚ, dr Henryk Mercik, w dyskusji nad sprawozdaniem marszałka Sekuły z działalności zarządu zapytał o okoliczności powołania na stanowiska dyrektora dwóch największych muzeów w województwie – Śląskiego w Katowicach i Górnośląskiego w Bytomiu – pana Dominika Abłamowicza, który w ostatnim konkursie na pierwsze stanowisko nie wystartował (kilka lat wcześniej przegrał z Leszkiem Jodlińskim), a w konkursie na drugie uzyskał taką samą ilość głosów co jeden z konkurentów. Wątpliwości radnego RAŚ budzi możliwość rzetelnego wykonywania obowiązków dyrektora dwóch instytucji, z których jedną czeka skomplikowana przeprowadzka i dokończenie inwestycji, przez jedną osobę. W rozwlekłym wywodzie marszałek Sekuła starał się uzasadnić swoją decyzję. Jego wypowiedź była jednak mało przekonująca, tym bardziej, że chwilę wcześniej dał świadectwo swej ignorancji w sprawach kultury w regionie, informując, iż stanowisko dyrektora Teatru Śląskiego objął niejaki Tworuszko (w rzeczywistości dyrektorem został Robert Talarczyk). Jerzy Gorzelik złożył na sesji dwie interpelacje. W pierwszej pyta o harmonogram inwentaryzacji bezcennego księgozbioru silesianów i zbioru śląskiej prasy, przejętego przez Bibliotekę Śląską po dawnej, niemieckiej bibliotece w Bytomiu. Druga dotyczy funkcjonowania zespołu do spraw dziedzictwa przemysłowego, powołanego z inspiracji Gorzelika w bieżącej kadencji samorządu, i losów jego inicjatyw: starań o nadanie statusu Pomnika Historii radiostacji w Gliwicach i zespołowi zabytków górnictwa w Zabrzu (celem podjęcia prób uzyskania wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO), zabiegów o powołanie Funduszu Ochrony Zabytków Przemysłowych oraz wdrożenia przygotowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego projektów modernizacji ekspozycji w kilku obiektach na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.