Ruch Autonomii Śląska z niepokojem przyjął propozycje działań związane z wprowadzeniem planu naprawczego w spółce Koleje Śląskie. Znając bardzo ciężką sytuację regionalnego przewoźnika, RAŚ wyraża zrozumienie co do samej konieczności przeprowadzenia zmian, które mają na celu zmniejszenie strat generowanych przez Koleje Śląskie, nie wyraża jednak już akceptacji co do ich formy. Z dwóch głównych działań naprawczych, czyli zmian taryfowych oraz redukcji pracy eksploatacyjnej KŚ, za zrozumiałe przyjmujemy pierwsze z nich. Niemniej jednak skala podwyżek cen biletów jest w naszej opinii zdecydowanie zbyt wielka. Zdajemy sobie dobrze sprawę, iż dla wielu podróżnych tak wysoki wzrost kosztów przejazdu do pracy czy szkoły będzie bardzo bolesny, a dodatkowo ostrzegamy przed powtórzeniem się casusu niedawnego wzrostu cen biletów KZK GOP, który wywołał zmniejszenie wpływów ze sprzedaży biletów. Na tej podstawie obawiamy się, że proponowana skala podwyżek może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Ze stanowczością wyrażamy także sprzeciw odnośnie drugiego z działań naprawczych, czyli zmniejszenia liczby połączeń kolejowych w województwie, a zwłaszcza jej skali. O ile wzrost ceny biletów nie uniemożliwi podróży po województwie, choć będzie dla podróżnych równie dotkliwy, o tyle likwidacja połączeń znacząco utrudni, a wielu przypadkach nawet odbierze, możliwość z korzystania z transportu zbiorowego. Zadaniem marszałka województwa jest organizowanie regionalnego transportu kolejowego, lecz planowane działania posiadają jedynie cechy pozornej organizacji ruchu kolejowego, nie dostosowanej do potrzeb podróżnych. Planowane działania z całą pewnością po raz kolejny odbiją się negatywnie nie tylko na wizerunku Kolei Śląskich, ale także obrazie transportu zbiorowego i opinii o województwie. Takie działania mogą tylko nadwyrężyć ponownie wizerunek KŚ, którego odbudowanie po raz kolejny już pochłonie znaczące koszty i długi czas. Dostępne publikacje naukowe jasno wskazują, że koszt odzyskania pasażera jest 4-krotnie wyższy niż jego utrzymania. W większości regionów krajów rozwiniętych, to kolej stanowi główne osie transportowe, przewożąc największe potoki pasażerów. Cięcia połączeń kolejowych to nie tylko uderzenie w pasażerów, ale także w atrakcyjność województwa i jego gospodarkę. Zmniejszenie mobilności mieszkańców, ograniczenie dostępności do ośrodków wyższego rzędu czy też koszty związane z utratą czasu w podróży pośrednio przełożą się na zmniejszenie konkurencyjności regionu. O negatywnych skutkach planowanych działań przekonani są już sami pasażerowie, o czym świadczy szereg protestów i akcji, które w ciągu dni zostały nagłośnione w mediach regionalnych i na portalach internetowych. Na podstawie powyższych argumentów Ruch Autonomii Śląska jednoznacznie krytycznie odnosi się do planów redukcji połączeń kolejowych w województwie śląskim. Usprawiedliwianie decyzji o likwidacji połączeń tym, iż istnieje alternatywny dla kolei środek komunikacji publicznej, jest niezrozumieniem spójności systemu transportu i jego trwałości. Zwracamy również uwagę, iż Ruch Autonomii Śląska od samego początku wspierał działalność spółki Koleje Śląskie, widząc w niej potencjał dla rozwoju transportu publicznego w województwie i zwiększenia jakości usług. Nie bez znaczenia wówczas pozostawał także dla nas fakt obniżenia obciążeń budżetu samorządu wojewódzkiego w stosunku do poprzedniego przewoźnika. Wraz z nastaniem kłopotów w Kolejach Śląskich w grudniu 2012 roku Ruch Autonomii Śląska podjął się działań mających na celu poprawę sytuacji. Stworzony został m.in. profil Naprawmy Koleje Śląskie na portalu Facebook, dzięki któremu pośredniczyliśmy pomiędzy pasażerami a samorządową spółką kolejową przekazując najbardziej palące problemy i rozwiązania obu stronom. Niestety również w kontekście Kolei Śląskich objawiły się działania, którym RAŚ nie mógł przeciwdziałać, a które były jedną z pośrednich przyczyn, jakie doprowadziły do wyjścia naszego stowarzyszenia z koalicji rządzącej województwem. Negatywnie należy oceniać dobór kadry zarządczej i nadzorczej w spółce, który to nie opierał się na profesjonalnych podstawach, lecz relacjach koleżeńsko-partyjnych. Skutki tych działań, wszyscy odczuliśmy w trakcie zeszłorocznego paraliżu kolei w województwie, niemniej jednak nawet tak kompromitujące wydarzenie nie zmieniło polityki kadrowej odpowiadających za Koleje Śląskie, która to w dalszym ciągu jest stosowana. Ruch Autonomii Śląska chciałby również przedstawić szereg uchybień w Kolejach Śląskich, które prowadzą do utraty zysków i generowania strat – na podstawie doniesień mediów i informacji od pasażerów uzyskiwanych przez profil Naprawmy Koleje Śląskie wiemy m.in. o powszechnym problemie braku regularnej kontroli biletów w pociągach, złożonych problemach z zakupem biletów (mała liczba bądź pozamykane punkty kasowe, niefunkcjonalność automatów – brak możliwości zakupu w nich wszystkich rodzajów biletów, brak akceptacji różnych środków płatniczych – czy konieczność drukowania biletów zakupionych w internecie etc.) oraz braku efektywnych działań marketingowych. Proste rozwiązanie tylko tych kilku wymienionych problemów pomogłoby przeciwdziałać komplikacjom, które czekają podróżnych w województwie śląskim. Zwracamy również uwagę, iż oszczędności w pierwszym rzędzie powinny być rozpoczęte od przerośniętej administracji w spółce, poprawy polityki taborowej przedsiębiorstwa i optymalizacji oferty pod kątem potrzeb pasażera. Chcielibyśmy również zaznaczyć, iż marszałek województwa wraz ze spółką kolejową powinni być inicjatorami procesu integracji komunikacji publicznej w regionie, zwłaszcza w kontekście integracji taryfowej. Działania takie poza oczywistym zwiększeniem komfortu podróży i zmniejszeniem kosztów pasażera, wpłynęłyby pozytywnie nie tylko na wizerunek regionu, ale także jego rozwój gospodarczy. Wprowadzenie zintegrowanych systemów transportu opartych o kolej regionalną w aglomeracjach województwa byłoby jednym z motorów napędzających rozwój regionu. Mamy nadzieję, iż proces naprawczy uwzględni jednak potrzeby pasażerów, a także otworzy drogę do integracji transportu regionalnego w bliskiej przyszłości.