W związku z rozpoczęciem roku szkolnego zarząd Ruchu Autonomii Śląska zwrócił się do ministra edukacji z postulatem ustanowienia odrębnego przedmiotu „Wiedza o regionie”.

Roman Giertych od miesięcy podejmuje próby wprowadzenia nowego przedmiotu nauczania. Była mowa o wychowaniu patriotycznym i historii Polski.

Tymczasem edukacja regionalna, zredukowana do tzw. ścieżki międzyprzedmiotowej, od lat, mimo szumnych deklaracji, jest lekceważona przez resort oświaty.

Ruch Autonomii Śląska w celu wypromowania swego pomysłu zamierza zaproponować uczniom i nauczycielom organizację Dnia Edukacji Regionalnej. W ramach tego przedsięwzięcia, zaplanowanego na 19 października bieżącego roku, wolontariusze przeprowadzą lekcje wiedzy o regionie w miejscach szczególnie ważnych w dziejach Górnego Śląska.

Oto treść wystosowanego listu:

Katowice, 29.08.2006 r.

Szanowny Pan

Roman Giertych

Minister Edukacji Narodowej

Al. Szucha 25

00-918 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

Nasze stowarzyszenie z uwagą obserwuje działania podejmowane przez Pana i Pański resort. Edukacja pozostaje w naszym przekonaniu jedną z kluczowych dziedzin, które zadecydują o powodzeniu modernizacji naszego regionu. Z tym większą dezaprobatą przyjęliśmy nieudane eksperymenty Pańskich poprzedników: katastrofalne w skutkach wprowadzenie gimnazjów czy zmuszanie nauczycieli do pozornego dokształcania, stanowiącego w istocie bezprzykładne marnotrawstwo ich czasu, pieniędzy i energii. Od lat dopominamy się o to, by tradycje regionów konstytuujących współczesną Rzeczpospolitą Polską zajęły godne miejsce w programach nauczania. Niestety, mimo iż na wyższych uczelniach zorganizowane zostały kursy przygotowujące kadrę do kształcenia młodzieży w zakresie wiedzy o regionie, ta ostatnia została zredukowana do postaci ścieżki międzyprzedmiotowej, w dość zgodnej opinii stanowiącej rozwiązanie prowizoryczne i dalece niesatysfakcjonujące.

Podjęte przez Pana Ministra inicjatywy wskazują, że istnieją finansowe i organizacyjne możliwości wprowadzenia nowego przedmiotu szkolnego. Wyrażamy przekonanie, że optymalnym rozwiązaniem byłoby nadanie tej rangi marginalizowanej dotąd wiedzy o regionie. Pragniemy zwrócić uwagę, że przedmiot taki łączyłby elementy wychowania patriotycznego oraz historii Polski. Trudno wyobrazić sobie nowoczesny patriotyzm nieoparty na znajomości swojego bliskiego otoczenia i znajomość historii Polski bez wiedzy na temat własnego regionu, położonego w graniach Rzeczypospolitej. Realizacja naszego postulatu byłaby spełnieniem oczekiwań wielu przywiązanych do swych tradycji obywateli RP i z pewnością zostałaby przyjęta ze zrozumieniem przez opinię publiczną.

Z wyrazami szacunku
Jerzy Gorzelik – przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska