Oświadczenie w sprawie planu zmian podziału administracyjnego państwa

Ruch Autonomii Śląska

W związku z zapowiedziami utworzenia województwa częstochowskiego przypominamy, że Ruch Autonomii Śląska konsekwentnie domaga się zmiany podziału administracyjnego państwa w celu ustanowienia silnych i spójnych regionów. Wśród nich powinno znaleźć się województwo górnośląskie, obejmujące wszystkie ziemie historycznego Górnego Śląska w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, podzielone obecnie między województwa opolskie i śląskie. To ostatnie składające się w około połowie z ziem nieśląskich. Propozycje partii rządzącej nie zakładają naprawy fundamentalnych błędów reformy z roku 1998, a po części je pogłębiają. Ich realizacja oznaczać będzie powstanie niewielkiego administracyjnego bytu, niezdolnego do skutecznej realizacji zadań powierzanych samorządowi wojewódzkiemu. Za niedopuszczalne uznać należy pomysły włączenia do projektowanego tworu górnośląskich powiatów lublinieckiego i oleskiego, których mieszkańcy niejednokrotnie dawali wyraz swojej dezaprobaty dla takich planów. Racjonalną alternatywą dla propozycji polityków Prawa i Sprawiedliwości jest połączenie powiatów subregionu północnego województwa śląskiego z bliższym im historycznie i kulturowo od ziem Górnego Śląska województwem świętokrzyskim. Zmiana ta powinna zostać przeprowadzona po zakończeniu obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych dostosowanych do obecnego podziału administracyjnego. Jej uzasadnieniem powinno być równoczesne wprowadzenie głębokiej reformy, obliczonej na wzmocnienie samorządności na szczeblu regionalnym. Zarząd Ruchu Autonomii Śląska.