Budżet na 2012 rok

Ruch Autonomii Śląska

Dochody ogółem 73 020,00 zł Składki dodatkowe Zarządu 36 000,00 zł Składki dodatkowe pozostałych członków Rady Naczelnej 7 200,00 zł Składki (ryczałty) kół 22 440,00 zł Dochody z majątku 2 880,00 zł Pozostałe dochody 4 500,00 zł Ogółem dochody własne 73 020,00 zł Darowizny 0,00 zł Dotacje 0,00 zł Ogółem darowizny i dotacje 0,00 zł Wierzytelności z roku 2011 5 484,00 zł Stan na 31.12.2011 r. 29 018,00 zł Środki do dyspozycji 78 504,00 zł Utrzymanie infrastruktury RAŚ 12 270,00 zł Biuro w Katowicach 8 760,00 zł Biuro w Opolu 3 510,00 zł Projekty 66 656,00 zł Projekty wydawnicze (w tym „Jaskółka Śląska”) 50 000,00 zł Konto bankowe 216,00 zł Strony internetowe 600,00 zł VI Marsz Autonomii 4 400,00 zł Górnośląski Okrągły Stół 3 500,00 zł Składka roczna na EFA 4 050,00 zł Materiały reklamowe RAŚ 1 500,00 zł Górnośląskie Tacyty 890,00 zł Prareferenda 1 500,00 Rezerwa budżetowa 18,00 zł

Wydatki ogółem 79 344,00 zł Opracowano na podstawie uchwał Rady Naczelnej: 3/I/2012 z 9 stycznia br. i 3/II/2012 z 7 lutego br.